زبان و ادبیات فارسی
1 متون نظم و نثر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کلیات مسایل ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 16
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عربی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر خاتمی | روز و ساعت: سشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 807,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت:یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت  | نام استاد:دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 متون نظم و نثر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: پنج شنبه 19-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,350,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 کلیات مسایل ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان|روز و ساعت: پنج شنبه 13-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,350,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عربی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: جمعه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,080,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد