زبان و ادبیات فارسی
1 متون نظم و نثر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 902,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کلیات مسایل ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 16
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 902,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عربی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر خاتمی | روز و ساعت: سشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 902,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد