علوم اقتصادی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 204,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 340,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 306,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر ابونوری | روز و ساعت: یک شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اقتصاد کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر صفاری | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی| روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 امار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 16-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 528,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 475,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت | نام استاد: دکتر ابو نوری| روز و ساعت: شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.

قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,215,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اقتصاد کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت  | نام استاد: دکتر صفاری | روز و ساعت: پنج شنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,260,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 648,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد