علوم اقتصادی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با تخفیف : 342,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اقتصاد خرد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر ابونوری | روز و ساعت: یک شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,045,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اقتصاد کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر صفاری | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,045,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد