�������� ���������� ���������������� �������� ��������
1 متون حقوقی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد نتاج | روز و ساعت:متعاقبا اعلام می گردد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 حقوق جزا (جزای عمومی و اختصاصی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 85 ساعت  | نام استاد: دکتر نوبهاری | روز و ساعت: جمعه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آیین دادرسی کیفری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 64 ساعت  | نام استاد: دکتر نوبهاری | روز و ساعت: جمعه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 متون فقه
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حقوق مدنی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 700,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حقوق تجارت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 آیین دادرسی مدنی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت:متعاقبا اعلام خواهد شد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد