�������� ���������� �������� ����������
1 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی| روز و ساعت: جمعه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی| روز و ساعت: پنج شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 سیاست شناسی(مبانی علم سیاست)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی| روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اصول و نظریه های روابط بین الملل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اندیشه های سیاسی در اسلام و غرب و ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنج شنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 جامعه شناسی سیاسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر مطلبی| روز و ساعت: یکشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد