حسابداری
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان پور | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با تخفیف : 342,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حسابداری مالی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: اساتید حقیقت - کریمی | روز و ساعت: پنج شنبه 17 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 475,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حسابداری صنعتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد نوحه خوان | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حسابرسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 24 ساعت  | نام استاد: اساتید حقیقت - کریمی | روز و ساعت: چهار شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد