حسابداری
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان پور | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 204,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 340,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 306,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حسابداری مالی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: اساتید حقیقت - کریمی | روز و ساعت: پنج شنبه 17 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 425,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حسابداری صنعتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد نوحه خوان | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 340,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حسابرسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 24 ساعت  | نام استاد: اساتید حقیقت - کریمی | روز و ساعت: چهار شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 204,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 18
گروه 2 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا  | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 648,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 528,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 475,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حسابداری مالی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 10+70 ساعت  | نام استاد: دکتر حقیقت | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 16:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 765,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حسابداری صنعتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 12+48 ساعت  | نام استاد: دکتر نوردرخشان | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 624,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 561,600 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 حسابرسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر حقیقت | روز و ساعت: چهارشنبه 20:30 - 17:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 378,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد