�������� ���������� ���������������� ��������������
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی| روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روش های پژوهش در ارتباطات
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر عظیمی | روز و ساعت: شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنج شنبه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روزنامه نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 26 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنج شنبه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد