مدیریت اجرایی (MBA)
1 ریاضی پایه
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 20 ساعت | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 250,000 تومان
قیمت با تخفیف : 212,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی تکمیلی GMAT
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت | نام استاد: اتاد محمدی دوست | روز و ساعت: جمعه 20 - 17 (بعد از اتمام دوره ریاضی پایه)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 340,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 GMAT
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70 ساعت | نام استاد: مروج | روز و ساعت: پنج شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان ویژه MBA
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: جمعه 12- 8

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 96 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13

گروه 2 | 96 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 17 - 13

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,147,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد