مدیریت اجرایی (MBA)
1 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: شنبه و جمعه 20-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 GMAT
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: مدنی | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 زبان ویژه MBA
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی| روز و ساعت: سه شنبه 21 - 18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 94 ساعت | نام استاد: دکتر آقاسی | روز و ساعت: سه شنبه  چهارشنبه 21 - 16/45
گروه 2 | 94 ساعت | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه و جمعه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 940,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 GMAT
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70 ساعت | نام استاد: مروج | روز و ساعت: پنج شنبه 17 - 13
گروه 2 | 70 ساعت | نام استاد: مدنی  | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 840,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان ویژه MBA
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: پنج شنبه 12- 8

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
گروه 2 | 60 ساعت | نام استاد: نظام  | روز و ساعت: جمعه 20 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 660,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 ریاضی مقدماتی GMAT
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد محمدی دوست | روز و ساعت: جمعه 12/30 - 9/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد