مدیریت اجرایی (MBA)
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: سه شنبه و چهار شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 GMAT
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر سلطانی | روز و ساعت: پنج شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 475,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان ویژه MBA
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با تخفیف : 418,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد نظام | روز و ساعت: جمعه 16-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 576,000 تومان
قیمت با تخفیف : 547,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد