مهندسی برق
1 ریاضی مهندسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر شادلو | روز و ساعت: سه شنبه  21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 585,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت | نام استاد: دکتر شادلو | روز و ساعت: سه شنبه  17-15 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 مدار الکتریکی(1و2)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70+20 ساعت | نام استاد: استاد رجبعلی پناه | روز و ساعت: پنج شنبه  20-15 
گروه 2 | 70+20 ساعت | نام استاد: استاد رجبعلی پناه | روز و ساعت: جمعه 13 -8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 630,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 567,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال
------------------------------------------------------
گروه 1 | 90+20 ساعت | نام استاد: استاد ریحانی| روز و ساعت: پنج شنبه  14 - 9  
گروه 2 | 90+20 ساعت | نام استاد: استاد ریحانی| روز و ساعت: جمعه 19 -14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 810,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 729,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 کنترل خطی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80+20 ساعت | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: چهار شنبه  21-16 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 648,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 تجزیه و تحلیل سیستم
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60+30 ساعت | نام استاد: استاد ریحانی | روز و ساعت: پنج شنبه  20-15 
گروه 2 | 60+30 ساعت | نام استاد: استاد ریحانی | روز و ساعت: جمعه 13 -8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 540,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 486,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 تحلیل سیستم های انرژی 1 و ماشین های الکتریکی 1 و2
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70+20 ساعت | نام استاد: استاد دولتیان | روز و ساعت: جمعه 19-14 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 630,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 567,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 الکترومغناطیس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60+20 ساعت | نام استاد: استاد فاخری | روز و ساعت: چهارشنبه 12-8 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 540,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 486,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد