مهندسی عمران
1 راهسازی و روسازی (ویژه تابستان) + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 25+5 ساعت  | نام استاد: استاد ابراهیمی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 150,000 تومان
قیمت با تخفیف : 142,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 جامدات (مقاومت مصالح-تحلیل سازه) + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 5+ 100 ساعت  | نام استاد: استاد ابراهیمی | روز و ساعت: شنبه و یک شنبه 21 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 475,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 مکانیک خاک و پی + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60+5 ساعت  | نام استاد: استاد آجرلو | روز و ساعت: شنبه 15 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 مکانیک سیالات و هیدرولیک + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60+5 ساعت  | نام استاد: دکتر رادفر | روز و ساعت: یک شنبه 15 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 فولاد و بتن(ویژه تابستان) + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40+5 ساعت  | نام استاد: استاد اکبری | روز و ساعت: دوشنبه 15 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 250,000 تومان
قیمت با تخفیف : 237,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: سه شنبه و چهار شنبه  21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد