���������� �������� ����������������
1 روش های پژوهش در ارتباطات
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
----------------------------------------------------------------------
  50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 11 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 روزنامه نگاری
----------------------------------------------------------------------
  26 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 14- 11
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: سه شنبه21 - 17------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 
کد C (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد D (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد E (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


کد F (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مدنی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 ریاضی پایه
----------------------------------------------------------------------
  8 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد