���������� �������� ����������
1 جامعه‌شناسی سیاسی
----------------------------------------------------------------------
36 ساعت  | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 اندیشه سیاسی در اسلام و غرب و ایران
----------------------------------------------------------------------
55 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی| روز و ساعت: پنجشنبه  12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اصول و نظریه های روابط بین‌الملل
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: دکتر مطلبی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 سیاست شناسی(مبانی علم سیاست)
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنجشنبه  17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روش شناسی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: سه شنبه21 - 17------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 
کد C (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد D (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد E (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


کد F (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مدنی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
9 ریاضی پایه
----------------------------------------------------------------------
  8 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
10 زبان تخصصی
----------------------------------------------------------------------
  30 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد