برنامه زمانبندی کلاس های دکتری تابستان 93عنوان رشته نام درس نوع دانشگاه نام استاد ساعت ساعت جلسه اول
جامعه شناسی حوزه های تخصصی جامعه شناسی مشترک دکتر عظیمی شنبه 17-21 93/5/18
حوزه های تخصصی جامعه شناسی مشترک دکتر مهرآئین جمعه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
نظریه های جامعه شناسی مشترک دکتر عظیمی پنج شنبه 13-17 93/5/23
آمار و روش تحقیق مشترک دکتر عظیمی پنج شنبه 8-12 93/5/23
زبان تخصصی آزاد دکتر نتاج پنج شنبه 17-20 متعاقبا اعلام میگردد
مدیریت آموزشی آمار و روش تحقیق سراسری دکتر ضرغامی پنج شنبه 8-12 93/5/16
آمار و روش تحقیق آزاد دکتر نصیری پنج شنبه 13-17 93/5/16
مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی سراسری و آزاد دکتر فرهمند جمعه 9-12 93/5/24
روش ها و فنون تدریس آزاد دکتر دستور پنجشنبه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
الگوهای تدریس سراسری دکتر دستور پنجشنبه 13-17 متعاقبا اعلام میگردد
نظریه های یادگیری سراسری دکتر محمدی پنج شنبه 17-20 93/5/24
رفتار سازمانی در موسسات آموزشی آزاد دکتر فرهمند جمعه 13-16 متعاقبا اعلام میگردد
نظریه های سازمان ومدیریت آموزشی آزاد دکتر فرهمند پنج شنبه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
متون تخصصی آزاد دکترصابری پنج شنبه 16-20 متعاقبا اعلام میگردد
اقتصاد ریاضی مشترک دکتر قمی چهارشنبه 17-21 متعاقبا اعلام میگردد
اقتصاد خرد مشترک دکتر ابونوری شنبه 16/30-20/30 93/5/18
اقتصاد کلان و ایران مشترک دکتر صفاری پنج شنبه 13-17 متعاقبا اعلام میگردد
آمار  مشترک دکتر انصاری جمعه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
اقتصادسنجی مشترک دکتر نصیری جمعه 13-17 93/5/24
اقتصاد اسلامی سراسری دکتر دقیقی اصل پنجشنبه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
زبان تخصصی آزاد دکتر نتاج سه شنبه 17-21 متعاقبا اعلام میگردد
ادبیات زبان عربی مشترک دکتر خاتمی جمعه 13-17 93/5/24
زبان تخصصی انگلیسی آزاد دکتر رحیمی جمعه 8-12 متعاقبا اعلام میگردد
متون نظم و نثر مشترک دکتر زینلی پنج شنبه 14-19 93/5/16
کلیات ادبی مشترک دکتر زینلی پنج شنبه 8-13 93/5/17
حسابداری مدیریت مالی آزاد جمعه 17-21 دکتر اسداللهی 93/5/17
حسابداری مدیریت مشترک پنج شنبه 8-12 دکتر اسکندر 93/5/16
حسابرسی مشترک شنبه 17-21 دکتر کلهر نیا 93/5/11
آمار مشترک پنج شنبه 13-17 استاد انصاری 93/5/16
روش تحقیق  آزاد جمعه 9-12 دکتریزدانی 93/5/17
تئوری حسابداری مشترک جمعه 13-17 دکتر نوروزبیگی 93/5/17
ریاضی  سراسری پنج شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/17
آینده پژوهی  روش تحقیق سراسری جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
آمار سراسری  پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
مبانی مدیریت سراسری پنج شنبه 8-12 دکتر عسگری 93/5/16
مدیریت برنامه ریزی راهبردی سراسری چهارشنبه 18-21 دکتر مدرسی 93/5/15
کار آفرینی روش تحقیق سراسری جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
آمار  سراسری پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
مبانی مدیریت سراسری پنج شنبه 8-12 دکتر عسگری 93/5/16
نظریه های کار آفرینی سراسری پنج شنبه 13-17 دکتر کریمی متعاقبا اعلام میگردد
مدیریت  ریاضی سراسری پنج شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/16
ریاضی سراسری یک شنبه 18/30-21 دکتر ناصحی فر متعاقبا اعلام میگردد
آمار سراسری پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
آمار سراسری سه شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/14
آمار سراسری یک شنبه 16/30-18/30 دکتر ناصحی فر 93/5/12
منابع انسانی پیشرفته سراسری دو شنبه 17-21 دکترعسگری بعد از اتمام رفتار سازمانی
رفتار سازمانی پیشرفته سراسری دو شنبه 17-22 دکتر عسگری 93/5/13
تئوری  مدیریت سراسری پنج شنبه 8-12 دکترعسگری 93/5/16
مدیرت بازاریابی آمار آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/15
آمار آزاد سه شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/14
تئوری مدیریت آزاد پنج شنبه 13-18 دکتر اسدی 93/5/16
روش تحقیق  آزاد جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
زبان تخصصی مدیریت ازاد جمعه 17-21 دکتر نتاج 93/5/17
مدیریت استراتزیک  ازاد چهارشنبه 18-21 دکتر مدرسی 93/5/15
مدیریت بازاریابی  ازاد سه شنبه 18-21 دکترمدرسی 93/5/21
رفتارمصرف کننده ازاد شنبه 19-21 دکتر جعفری 93/5/18
بازاریابی بین المللی ازاد سه شنبه 16-18 دکتر مدرسی 93/5/21
بازاریابی صنعتی ازاد چهارشنبه 16-18 دکتر مدرسی 93/5/22
تحقیقات بازاریابی ازاد شنبه 17-19 دکتر جعفری 93/5/18
مدیریت رسانه رفتار سازمانی آزاد دو شنبه 17-21 دکتر عسگری 93/5/13
نظریه ارتباطات و روزنامه نگاری آزاد پنج شنبه 11-14 دکتر زارعیان 93/5/23
اصول و مفاهیم ارتباطات اجتماعی و جمعی آزاد پنج شنبه 14-17 دکتر زارعیان 93/5/24
تئوری مدیریت آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر اسدی 93/5/16
زبان تخصصی مدیریت آزاد جمعه 17-21 دکتر نتاج 93/5/17
مدیریت تکنولوژی تئوری سازمان و مدیریت آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر اسدی 93/5/16
آمار آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
آمار آزاد یک شنبه 16/30-18/30 دکتر ناصحی فر 93/5/13
روش تحقیق آزاد جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
اقتصاد آزاد جمعه 13-17 دکتر امجدی متعاقبا اعلام میگردد
پیش بینی تکنولوژی آزاد دو شنبه 17-21 دکتر مجید فر متعاقبا اعلام میگردد
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات آزاد شنبه 18-21 دکتر نامور 93/5/18
مدیرت نوآوری آزاد دو شنبه 17-21 دکتر مجید فر متعاقبا اعلام میگردد
انتقال تکنولوژی آزاد سه شنبه 17-21 دکتر مجید فر متعاقبا اعلام میگردد
زبان تخصصی مدیریت آزاد جمعه 17-21 دکتر نتاج 93/5/17
مدیریت صنعتی تئوری سازمان و مدیریت آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر اسدی 93/5/16
رفتار سازمانی پیشرفته آزاد دو شنبه 17-21 دکتر عسگری 93/5/13
اقتصاد آزاد جمعه 13-17 دکتر امجدی متعاقبا اعلام میگردد
آمار آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
آمار آزاد سه شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/14
روش تحقیق آزاد جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
مدیریت تولید و عملیات آزاد شنبه 16-18 دکتر نامور متعاقبا اعلام میگردد
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات آزاد شنبه 18-21 دکتر نامور 93/5/18
مدیریت استراتژیک صنعتی آزاد چهارشنبه 18-21 دکتر مدرسی 93/5/15
زبان تخصصی مدیریت آزاد جمعه 17-21 دکتر نتاج 93/5/17
مدیریت فناوری تئوری مدیریت آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر اسدی 93/5/16
آمار آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/17
آمار آزاد سه شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/14
روش تحقیق آزاد جمعه 9-12 دکتر یزدانی 93/5/17
روش های کمی در مدیریت آزاد شنبه 18-21 دکتر نامور 93/5/18
فناوری اطلاعات آزاد چهارشنبه 16-18/30 دکتر بصیری متعاقبا اعلام میگردد
تجزیه و تحلیل سیستم ها آزاد چهارشنبه 18/30-21 دکتر بصیری متعاقبا اعلام میگردد
هوش مصنوعی آزاد پنج شنبه 12-سبتمبر استاد طارمیان متعاقبا اعلام میگردد
مدیریت مالی تئوری سازمان و مدیریت آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر اسدی 93/5/16
پژوهش عملیاتی آزاد شنبه 18-21 دکتر نامور 93/5/18
اقتصاد آزاد جمعه 13-17 دکتر امجدی متعاقبا اعلام میگردد
روش تحقیق آزاد جمعه 12-سبتمبر دکتر یزدانی 93/5/17
آمار آزاد سه شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/14
آمار آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
سرمایه گذاری آزاد یک شنبه 17-21 دکتر شمس 93/5/19
مدیریت مالی  آزاد جمعه 17-21 دکتر اسداللهی 93/5/17
مدیریت استراتژیک آزاد چهارشنبه 18-21 دکتر مدرسی 93/5/15
زبان تخصصی آزاد دو شنبه 17-21 دکتر اسماعیلی متعاقبا اعلام میگردد
مجموعه مالی ریاضی  سراسری پنج شنبه 17-21 دکتر انصاری 92/5/16
آمار سراسری سه شنبه 17-21 دکتر انصاری 93/5/14
آمار سراسری پنج شنبه 13-17 دکتر انصاری 93/5/16
تئوری های مدیریت سراسری پنج شنبه 8-12 دکتر عسگری 93/5/16
ریسک و مدیریت سرمایه گذاری سراسری یک شنبه 18-21 دکتر شمس 93/5/19
بازارهای و نهادهای مالی سراسری دو شنبه 17-21 دکتر شمس متعاقبا اعلام میگردد
تئوری های مالی سراسری جمعه 17-21 دکتر اسداللهی 93/5/17
روانشناسی عمومی روانشناسی رشد مشترک جمعه 8-11 دکتر محمدی 93/5/17
آمار و روش تحقیق سراسری پنج شنبه 8-12 دکتر ضرغامیان 93/5/16
آسیب شناسی روانی- مرضی سراسری جمعه 13-11 دکتر محمدی 93/5/17
زبان تخصصی  آزاد چهارشنبه 17-20 دکتر نتاج 93/5/22
روانشناسی شخصیت آزاد جمعه 13-16 دکتر محمدی 93/5/17
کودکان استثنایی آزاد جمعه 17-20 استاد همتی 93/5/24
آمار و روش تحقیق آزاد پنج شنبه 16-12 دکتر نصیری 93/5/16
علم النفس آزاد شنبه 17-20 استاد همتی متعاقبا اعلام میگردد
روانشناسی تربیتی آمار و روش تحقیق آزاد پنج شنبه 8-12 دکتر ضرغامیان 93/5/16
نظریه یادگیری و تربیتی آزاد پنج شنبه 17-21 دکتر محمدی 93/5/23
زبان تخصصی  آزاد چهارشنبه 14-17 دکتر نتاج متعاقبا اعلام میگردد
روانشناسی رشد آزاد جمعه 8-11 دکتر محمدی 93/5/17
آمار و روش تحقیق آزاد پنج شنبه 13-17 دکتر نصیری 93/5/16
فیزیک الکترودینامیک مشترک پنج شنبه 13-17 دکتر نعیمی 93/5/23
مکانیک آماری پیشرفته مشترک جمعه 13-17 دکتر نعیمی 93/5/24
مکانیک کوانتومی پیشرفته مشترک پنج شنبه 17-21 دکتر نعیمی 93/5/23
شیمی تجزیه شیمی تجزیه ( پیشرفته) آزاد و سراسری جمعه 8-12 دکتر جاجی حسینی 93/5/24
روش های الکتروشیمی تجزیه ای آزاد و سراسری پنج شنبه 17-21 دکتر عسگری 93/5/23
روش های فیزیکی و شیمیایی جدا سازی آزاد جمعه 13-15 دکتر حاجی حسینی 93/5/24
روش های اسپکتروسکوپی مولکولی آزاد و سراسری جمعه 15-17 دکتر حاجی حسینی 93/5/24
روش های اسپکتروسکوپی اتمی آزاد و سراسری جمعه 17-21 دکتر حاجی حسینی 93/5/24
شیمی آلی   شیمی آلی پیشرفته آزاد و سراسری جمعه 13-17 دکتر سهیلی زاد 93/5/17
سنتز مواد آلی آزاد و سراسری جمعه 8-12 دکتر سهیلی زاد 93/5/17
طیف سنجی در شیمی آلی آزاد و سراسری پنج شنبه 13-17 دکتر محمدی 93/5/16
شیمی فیزیک آلی آزاد و سراسری پنج شنبه 8-12 دکتر محمدی 93/5/23
شیمی هتروسیکل آزاد پنج شنبه 17-21 دکتر قنبری متعاقبا اعلام میگردد
شیمی معدنی شیمی معدنی پیشرفته آزاد و سراسری جمعه 14-17 دکتر طرلانی 93/5/23
طیف سنجی  آزاد و سراسری جمعه 8-11 دکتر طرلانی 93/5/24
سینیتیک آزاد و سراسری جمعه 14-11 دکتر طرلانی 93/5/25
شیمی فیزیک معدنی آزاد یک شنبه 17-20 دکتر طرلانی متعاقبا اعلام میگردد
عمران سازه ریاضیات آزاد یک شنبه 17-21 دکتر شادلو 93/5/12
تحلیل و مقاومت مصالح سراسری جمعه 13-9 دکتر امام جمعه 93/5/17
مهندسی زلزله آزاد پنج شنبه 17-20 دکتر واعظی 93/5/23
دینامیک سازه ها آزاد و سراسری پنج شنبه 14-17 دکتر رشیدی نژاد 93/5/23
زبان تخصصی آزاد چهارشنبه 17-21 دکتر هورسان 93/5/22
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته سراسری پنج شنبه 17-20 دکتر رشیدی نژاد متعاقبا اعلام میگردد
عمران -ژئو تحلیل و مقاومت مصالح سراسری جمعه 13-9 دکتر امام جمعه 93/5/17
دینامیک خاک آزاد و سراسری جمعه 13-17 دکتر مهران نیا 93/5/24
طراحی پی پیشرفته آزاد و سراسری پنج شنبه 13-16 دکتر قاسمی متعاقبا اعلام میگردد
ریاضیات آزاد یک شنبه 17-21 دکتر شادلو  
مکانیک خاک پیشرفته آزاد شنبه 17-21 دکتر مهران نیا متعاقبا اعلام میگردد
دروس عمومی کلیه رشته ها استعداد تحصیلی(فنی) سراسری جمعه 14-17 استاد قوی پنجه 93/5/17
استعداد تحصیلی(کلیه رشته ها)-سه شنبه سراسری سه شنبه 17-21 استاد قوی پنجه 93/5/14
استعداد-چهارشنبه سراسری چهارشنبه 17-21 استاد قوی پنجه 93/5/15
تولیمو مشترک یک شنبه 17-21 استاد رحیمی 93/5/12
استعداد تحصیلی سراسری جمعه 17-21 استاد مدنی 93/5/17
زبان عمومی - دوشنبه سراسری دو شنبه 17-21 استاد رحیمی 93/5/13
زبان عمومی - جمعه 17-13 سراسری جمعه 13-17 استاد رحیمی 93/5/17
زبان عمومی جمعه 21-17 سراسری جمعه 17-21 استاد رحیمی 93/5/18
پژوهش هنر مبانی نظری هنر سراسری پنج شنبه 14-18 دکتر ایران صفت 93/5/23
مکاتب هنری و نقد و تحلیل هنر سراسری جمعه 13-17 دکتر ایران صفت 93/5/24
تاریخ و فرهنگ هنر ایران و جهان سراسری پنج شنبه 13-9 دکتر دهقان 93/5/23
تاریخ علم سراسری جمعه 08-ديسمبر دکتر دهقان 93/5/24

*** ما بقی رشته ها متعاقبا اعلام خواهد شد ***

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/06