برگزاری کلاس فوق العاده GMAT


دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 93:

کلاس فوق العاده GMAT مهندس مدنی روز چهارشنبه مورخ 93/06/12 ساعت 21-17 تشکیل می گردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/06/11