برگزاری کلاس فوق العاده پژوهش عملیاتی


دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 93:

کلاس فوق العاده پژوهش عملیاتی دکتر سپندارند روز چهارشنبه مورخ 93/06/12 ساعت 20-17 تشکیل می گردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/06/11