اخبار کلاس ارشد پاییز93-تاخیر یک هفته ای شروع کلاسها


دانشجویان کارشناسی ارشد پاییز 93:

کلیه کلاسهای دوره ارشد پاییز با یک هفته تاخیر از تاریخ 93/7/26 تشکیل می کردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/07/17