شروع کلاس آنلاین با یک هفته تاخیردانشجویان کارشناسی ارشد آنلاین پاییز 93:


کلیه کلاسهای آنلاین دوره ارشد پاییز با یک هفته تاخیر از تاریخ 93/8/17 تشکیل می کردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/08/11