برنامه نمایشگاه های شهرستان ها"برنامه نمایشگاه های شهرستان ها" تاریخ  محل نمایشگاه
1394/7/1-7
خرم آباد
1394/7/4-8
 اصفهان
1394/7/9-15
تبریز
94/6/31
خرم آباد
94/7/1
خرم آباد
94/7/3-4
 اصفهان
94/7/5 اهواز
 94/7/6  شیراز
 94/7/8  تبریز


تاریخ بروزرسانی : 1394/06/31