شروع کلاسهای کارشناسی ارشد آزاد
به گزارش خبرنگاری مدیریت اجرای آموزش

کلاسهای کارشناسی ارشد آزاد از تاریخ
91/12/5 شروع می شود

در برنامه صعود از تاریخ
91/11/23 تحلیل آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد را خواهیم داشت

تاریخ بروزرسانی : 1391/11/17