طرح درسهای ارائه شده در کلاسهای حضوری


طرح درسهای ارائه شده در کلاسهای حضوری توسط اساتید در برنامه کلاسهای هر رشته درج شده است با کلیک برروی کلاسهای

حضوری هر رشته می توانید از شرح مطالبی که در هر جلسه  عنوان می شود آگاه شوید .

تاریخ بروزرسانی : 1392/02/10