دکتری مدیریت دولتیموسسه آموزش عالی ماهان با بیست سال تجربه در برگزاری دوره های آمادگی آزمون دکتری مدیریت دولتی ، با تاسیس دپارتمان مدیریت در مقطع دکتری اولین و قوی ترین مرکز آموزشی جهت ورود به دکتری می باشد.
مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت دولتی
رشته های 1-مدیریت دولتی (گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی) ، 2-مدیریت سازمان های دولتی ایران (گرایش های الف-سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) و ب-رفتاری)

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)
3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)

مجموعه دکتری مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محلب تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3 -  
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
روزانه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
مشترک* دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 6 - با همکاری دانشگاه ورشو لهستان
 
شرایط دوره مشترک
1-برگزاری دوره به صورت مشترک در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو طبق برنامه مصوب.
2- ارائه حداقل نمره 5.5 آزمون زبان IELTS (به نمرات بالاتر امتیاز بیشتری تعلق می گیرد)
3- انجام مصاحبه آزمون ورودی معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش كشور، به زبان انگلیسی و با حضور نماینده دانشگاه ورشو.
4- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام و اقامت در دانشگاه ورشو توسط متقاضی.
5- داوطلبان برای کسب اطلاع از سایر شرایط و ضوابط تحصیل در رشته فوق، به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه نمایند

 تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1396 به شرح جدول زیر می باشد.

نام مجموعه تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه و بورس تحصیلی آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها
مدیریت بازرگانی 9878 450 9120
مدیریت دولتی 9074 746 8655
حسابداری 6856 388 6339
مالی 2913 97 2618
مدیریت صنعتی 2775 757 2573
مدیریت 2323 200 2159
مدیریت فناوری اطلاعات 2203 180 2151
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی 1440 170 1366
کارآفرینی 1078 143 1028
مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز 226 120 214

نمونه کارنامه دکتری مدیریت دولتی

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 7474 62.22 65.56 45
11 6773 24.44 8.89 54.17
15 6557 52.22 44.44 42.08
20 6246 33.33 27.78 45
31 5861 0 12.22 49.17
38 5663 44.44 17.78 40
43 5594 27.78 35.56 38.75
48 5457 18.89 14.44 42.5
50 5419 14.44 35.56 39.17
57 5351 1.11 28.89 41.67
67 5157 2.22 27.78 40
82 4999 30 1.11 39.17
91 4833 14.44 15.56 37.5
105 4736 8.89 17.78 37.08
161 4280 0 45.56 29.58
199 4116 3 20 32.08
202 4103 26.67 4.44 31.25
236 3972 -3.32 40 28.33
255 3917 0 48.89 25.83
258 3914 -3 28.59 29.58
259 3911 2.22 -2.21 34.17
354 3663 3.33 21.11 27.92
413 3542 21.11 14.44 25.42
644 3182 3.33 23.33 23.33
756 3061 20 20 20.42
1478 2533 0 22.22 18.33
1631 2454 0 13.33 19.17
1697 2413 0 -1.1 21.25
3165 1845 2.22 14.44 13.33
5345 1171 0 25.56 5.83
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دکتری مدیریت دولتی با شماره 8506-021 تماس بگیرید
 .

پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •