بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد-زیست-علوم جانوری
آزمونهای برنامه ریزی شده گروه زیست شناسی - علوم جانوری


درس تعداد تست زیست‌شناسی ـ علوم جانوری    
    فیزیولوژی جانوری بیوسیستماتیک جانوری زیست‌شناسی تکوینی جانوری
زبان عمومی و تخصصی 30 2 2 2
مجموعه زیست‌شناسی (تنه مشترک) 50 3 3 3
فیزیولوژی جانوری 30 4 2 2
جانورشناسی 30 2 4 2
تکوین جانوری 30 2 2 4

تاریخ برگزاری آزمون‌های حضوری


آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم آزمون چهارم آزمون پنجم آزمون ششم آزمون هفتم آزمون هشتم
25% اول 25% دوم 50% اول 25% سوم 25% چهارم 100% 100% 100%
(آموزشی) (آموزشی) (سنجشی) (آموزشی) (آموزشی) (سنجشی) (شبیه­سازی) (شبیه­سازی)
91/8/12 91/8/26 91/9/10 91/9/24 91/10/8 91/10/22 91/11/6 91/11/20


تاریخ برگزاری آزمون‌های اینترنتی

آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم آزمون چهارم
 (تعیین سطح)  (تعیین سطح) (جامع)  (جامع)
91/7/14 91/9/3 91/10/1 91/11/13

www.MahanPortal.ir

ماهانی عزیز
موسسه ماهان به دانشجویان عزیز نسل جدید خدمات خود را از طریق پورتال آموزشی ماهان ارائه می دهد. این     خدمات در راستای یکسان سازی شرایط برای تمامی دانشجویان در سراسر کشورایجاد شده است.
پاسخ به پرسش های تخصصی،مشاوره اینترنتی، آزمون های اینترنتی،تالارهای علمی گفتگوی دانشجویی و هر آنچه که یک دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان بیابد.

      بودجه­بندی آزمون مجموعه زیست شناسی

شماره آزمون فهرست مطالب
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب 
اول مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون اول) مرور کلی مباحث ژنتیکی و مواردی مانند آشنایی با ژنتیک پایه ـ قوانین مندلی ـ آزمون‌های آماری و کاربرد احتمالات ـ ژنتیک مولکولی و مباحث مربوط به آن ـ ساختار ماده وراثتی، همانندسازی، رونویسی، ترجمه،‌ ترمیم و تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها ـ ژنتیک جمعیت، سرطان و پزشکی ـ مرور کلی مباحث علم سلولی از جمله هسته، اجزای درون سلولی و اندامک‌ها، میتوز و میوز
  جانورشناسی:
  رده‌بندی جانوری و نامگذاری جانوران، زیر سلسله جانوران تک یاخته‌ای یا پروتوزوآ، زیر سلسله جانوران پریاخته‌ای یا متازوآ: شاخه اسفنجها یا پریفرا، شاخه مرجانیان یا سلانتره‌ها یا نیداریا، شاخه شانه‌داران یا کتنوفورا 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: بافت‏شناسی و روش‏های مطالعه در آن، سیتوپلاسم، هسته سلول، بافت اپیتلیال، بافت همبند، بافت چربی و بافت غضروف.
  جنین‌شناسی: مقدمه‏ای بر جنین‏شناسی (جنین‏شناسی مقایسه‏ای، مفهوم اپی‏ژنز یا پیش تشکیلی، جنین‏شناسی تکاملی، جنین‏شناسی پزشکی و تراتولوژی، مفهوم دوران جنینی، تشکیل غدد جنسی، گامتوژنز نقش هورمون‌ها در تنظیم سبک‏های تولید مثلی، چرخه‏های تولیدمثلی در جانوران پرسلولی، خصوصیات تکوین در متازوآ، مفهوم لارو، لقاح (ساختار گامت‏ها (اسپرم و تخمک)، تشخیص اسپرم و تخمک، جلوگیری از پلی‏اسپرمی و فعال شدن متابولیسم تخم در توتیا و پستاندارن) و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در این فرآیندها.
  فیزیولوژی جانوری: الف- فیزیولوژی سلول: 1- سازمان عملی بدن انسان و کنترل محیط داخلی 2- سلول و عملکرد آن 3- فیزیولوژی غشای سلول و انتقال مواد از عرض غشا 4- پديده‏هاي الكتریكي غشا و پتانسیل الکتروشیمیایی(پتانسیل عمل و پتانسیلهای موضعی) 5- ویژگیهای سلول عصبي و بافت تحريك پذير عصبي (سیناپس) 6- فیزیولوژی عضله اسکلتی و صاف (هدایت عصبی-عضلانی و مکانیسم تحریک-انقباض )
  ب- فیزیولوژی  قلب: 1- عضله قلبي و نقش پمپی آن 2- فعاليت الكتريكي قلب (سيستم تحريكي و هدايتي قلب و پتانسیلهای عمل قلبی)  3- الکتروکاردیوگرام طبیعی اشتقاقهای قلبی و محور الکتریکی قلب) 4- فعالیت مکانیکی قلب (دوره قلبی و منحنی‌های قلب)
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
دوم مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون دوم) مرور کلیات علوم میکروبی مانند انواع موجودات پروکاریوت و ریزیوکاریوت و نحوه طبقه‌بندی آن‌ها ـ چرخه رشد، تکامل، حیات و متابولیسم شان ـ اجزای سلولی ـ‌ آشنایی با انواع محیط‌های بقا ـ کاربردهای مفید آن‌ها در موارد گوناگون ـ‌ آشنایی با انواع مهم بیماری‌زا ـ‌ بررسی جنبه‌های علوم بیوشیمی و بیوفیزیک از منظر ترکیبات چهارگانه حیاتی ـ ساختار،‌ نحوه تولید و تخریب آن‌ها در طبیعت و بدن موجود زنده ـ بررسی روندهای بیوفیزیک پرتوی ـ تکنیک‌های گوناگون بیولوژی مولکولی مورد استفاده در علم بیوفیزیک ـ نگرشی بر مباحث غشا و کاربردهای فیزیک حیات
  جانورشناسی: 
  شاخه کرم‌های پهن، شاخه روبانیان یا کرم‌های خرطوم‌دار، شاخه کرم‏های لوله‌ای یا نماتدا، شاخه کرم‌های حلقوی یا انلیدا 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: بافت استخوان، بافت عصبی و دستگاه عصبی، بافت عضلانی، دستگاه گردش خون، سلول‏های خونی و خون‏سازی
  جنین‌شناسی: فرآیندهای اولیه تکوین (تسهیم و انواع آن در جانوران، بلاستولا، گاسترولا و انواع آن) سیر تکاملی و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در اسفنج‏ها کیسه‏تنان (ئیدر)، کرم‏های پهن، کرم‏های حلقوی و نرمتنان تا انتهای گاسترولا، سیر تکاملی در توتیا
  فیزیولوژی جانوری: ج- فیزیولوژی گردش خون: 1- هموديناميك گردش خون (جريان خون، مقاومت و فشار) 2- ويژگيهاي دستگاه گردش خون(اتساع پذیری عروق و وظایف دستگاههای شریانی و وریدی) 3- گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی (تبادل مایع درمویرگها، مایع میان بافتی و جریان لنف) 4- کنترل جریان خون موضعی و تنظیم هومورال 5- تنظیم عصبی گردش خون و کنترل سریع فشار شریانی 6- نقش کلیه ها در تنظیم درازمدت فشارشریانی 7- تنظیم برونده قلبی و بازگشت وریدی
  د- فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن: 1- مایعات بدن (مایعات داخل سلولی و خارج سلولی) 2- ساختمان كليه و نحوه تشكيل ادرار در کلیه ها(فیلتراسیون گلومرولی، جریان خون کلیه ها وپردازش فیلترای گلومرولی) 3- تنظیم اسمولاریته و غلظت سدیم خارج سلولی مکانیسمهای کلیوی در کنترل حجم خون و مایع خارج سلولی و غلظت پتاسیم،کلسیم، منیزیم و فسفات 4- تنظیم تعادل اسید و باز 
  ه- تنفس
  1- اصول مکانیک تهویه ریوی (فشارهای تنفسی ، حجم‌ها و ظرفیت های ریوی، مجاری تنفس) 2- گردش خون ریوی 3- انتشار گاز در ریه 4- انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون و مایعات بدن 5- تنظیم تنفس 
50% اول دوره مباحث 25٪ اول + 25٪ دوم
(آزمون سوم)  
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
سوم مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون چهارم) بررسی کلیات حیات در گیاهان مانند نحوه طبقه‌بندی ـ خصوصیات مشخصه ـ نحوه فرآیندهای حیاتی ـ آشنایی با انواع آوندها و بافت‌های گیاهی ـ‌ نحوه جذب و دفع کلیه مواد حیاتی ـ بررسی فتوسنتز، تنفس و هورمون‌های گیاهان ـ بررسی کلیات حیات در جانوران و مواردی از قبیل طبقه‌بندی متنوع جانوران از ساده‌ترین‌ها تا انسان ـ بررسی انواع بسیار متنوع بافت‌های گوناگون ـ کلیات علم جنین‌شناسی مقایسه‌ای و اندام‌زایی ـ انواع لقاح و تولیدمثل ـ اهمّ کلیات فیزیولوژی اندام‌ها و دستگاه‌های گوناگون
  جانورشناسی: 
  شاخه بریوزوآ، شاخه گل دهانان، شاخه بازوپایان یا براکیوپدا، شاخه بندپایان، شاخه نرم تنان، شاخه کرم‏های پیکانی و شاخه خارپوستان 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: دستگاه ایمنی و اندام‏های لنفوئیدی، دستگاه گوارش، غدد ضمیمه دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه ادراری و پوست
  جنین‌شناسی: سیر تکاملی و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در سنورابدیتیس الگانس، شاخه‏های فرعی جانوران (بریوزوآ، شاخه گل دهانان، شاخه باز و پایان یا براکیوپدا)، شاخه بندپایان (حشرات)، شاخه نرم‏تنان، شاخه کرم‏های پیکانی، تونیکاتا تا انتهای گاسترولا، سیر تکاملی در آمفیوکسوس و دوزیستان تا انتهای ارگانوژنز
  فیزیولوژی جانوری: و- فیزیولوژی گوارش: 1- اصول کلی عملکرد دستگاه گوارش،کنترل عصبی و جریان خون دستگاه گوارش 2- حرکات در لوله گوارش 3- عملکرد ترشحی در لوله گوارش 4- هضم و جذب
  ز- فیزیولوژی غدد درون ریزو تولیدمثل: 1- معرفی غدد درون ریز  2- هورمونهای هيپوفيزي و کنترل آنها توسط هیپوتالاموس 3- هورمونهای تیروئیدی 4- هورمونهای قشر فوق کلیوی 5- هورمونهای پانکراس 6- هورمونهای موثر در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفات 7- اعمال تولید مثلی و هورمونهای مردانه 8- اعمال تولید مثلی و هورمونهای زنانه
  زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
  مجموعه زیست‌شناسی:
  آشنایی و معرفی تاریخچه، تعاریف و موضوعات اکولوژیکی و بوم‌شناختی ـ اکوسیستم ـ عوامل غیرزنده و زنده و ارتباط این دو با هم و  اثراتشان بر یکدیگر ـ‌ آشنایی با مفهوم niche و کارکرد اکوسیستم ـ انواع اکوسیستم ـ‌ تعریف بیوم ـ چرخه مواد ـ مثال‌هایی از انواع  اکوسیستم‌های حیاتی ـ تعاریف مرتبط با کنش‌های تکاملی ـ مکاتب مختلف علم تکامل ـ تکامل وراثتی و گونه‌زایی ـ کاربردهای فراوان و تاثیر مباحث ژنتیکی در علم تکامل مانند موتاسیون‌ها،‌ دریفت‌های ژنی، مفهوم سازش، فیلوژنی‌ها، کامل گونه‌ای و فراگونه‌ای در پستانداران و گیاهان
  جانورشناسی: 
  نیمه مازه داران، مازه داران، ماهی‏های دهان گرد، ماهی‏های غضروفی، ماهی‏های استخوانی، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران 
  تکوین جانوری:
25% بافت شناسی: دستگاه آندوکرین هیپوتالاسمی- هیپوفیزی، غدد آدرنال، جزایر لانگرانس، تیروئید، پاراتیروئیدها، غدد پینه آل، دستگاه تولیدمثل مرد، دستگاه تولیدمثل زن و اعضای حسی
چهارم جنین‌شناسی: سیر تکاملی در پرندگان، پستانداران، جنین‏شناسی تجربی، روش‏های غیرعادی تولیدمثل، بکرزایی و ترمیم، جنین‏شناسی تجربی و تکوینی 
(آزمون پنجم) فیزیولوژی جانوری: ح - فیزیولوژی سیستم عصبی: 1- اصول کلی وفیزیولوژی حسی(گیرنده های حسی، حسهای پیکری) 2- فیزیولوژی اعمال حرکتی و رفلکسهای نخاعی،کنترل اعمال حرکتی توسط قشرمخ، ساقه مغز، مخچه و هسته های قاعده‌ای 3- سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس، حافظه و یادگیری، خواب و امواج مغزی 4- سیستم عصبی خودکار 5- حواس ویژه شامل بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی
100% جامع
(آزمون ششم)  
100% جامع
(آزمون هفتم)  
100% جامع
(آزمون هشتم)  


×منابع: 
کتاب‌های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
زبان عمومی:
کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان ـ مولف: مریم رمضانی
زبان تخصصی:
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف کسری حمدی
فیزیولوژی جانوری: 
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- جواد بابایی
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون 
تکوین جانوری:
بافت‌شناسی و جنین‌شناسی:
1- مروری بر بافت‏شناسی، شریعتی و تابنده، انتشارات نوربخش، 1378
2- جنین‏شناسی، دکتر کاظم‏ پریور، انتشارات مبتکران، سال 1378
3- جنین‏شناسی، دکتر رجبی و پریور، انتشارات مبتکران، 1390
4- زیست‏شناسی تکوینی جلد اول و دوم اسکات گیلبرت، ویرایش هشتم، ترجمه عباس پیریایی، انتشارات خانه زیست‏شناسی، 87
5- بافت‏شناسی پایه، نویسنده: جان کوئیرا ترجمه دکتر سید مهدی منتظری، سال 81 
6- جنین‏شناسی، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374
7- جنین‏شناسی تکوینی، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374
8- جنین‏شناسی مهره‏داران، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1379
9- جنین‏شناسی، دکتر صدوقی، انتشارات دانشگاه اصفهان، سال 1375
جانورشناسی:
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف جواد بابایی
1- جانورشناسی بی‏مهرگان تالیف دکتر منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد، سال 1389
2- جانورشناسی مهره‏داران، تالیف دکتر منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد، سال 1389
3- جانورشناسی مهره‏داران، تالیف شارل دویلر، ایو فرانسوا ترجمه دکتر جمشید درویش، انتشارات محقق، سال 76
4- تشریح مقایسه‏ای مهره‏داران، ترجمه دکتر صدرزاده، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1380
5- جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی، جلد 1، 2، 3 و 4، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1376
6- جانورشناسی بی‏مهره‏گان قسمت اول و دوم، دکتر بلوچ، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1380
7- جانورشناسی بی‏مهره‌گان و مهره‏داران، جلد 1 و 2، دانش‏فر، انتشارات مدرسه 1385
8- زیست‏شناسی مهره‏داران، ابراهیم نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1378
9- مبانی سیستماتیک جانوری، ارنست مایر، ترجمه میرشمسی و درویش، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1385
10- اصول رده‏بندی جانوران، صحراگرد و حاجی‏زاده، انتشارات دانشگاه گیلان، سال 1380
11-Barnez. R.D, (1994),invertebrate zoology
12-www.zo.utexas 
مجموعه زیست‌شناسی (تنه مشترک):
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف جواد بابایی-کسری حمدی


به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب

فرم ها

کلاسهای مورد تقاضای آنلاین کارشناسی ارشد بسته جمع بندی دو ماه آخر 3 کنکور 94
3 آزمون جامع ثبت نام پیام نور
بسته جمع بندی دو ماه آخر 1 کنکور 94 مشاوره رایگان کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد
بسته جمع بندی دو ماه آخر 2 کنکور 94 بودجه بندی آزمون دکتری


نظرات :
نظر شما :

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه به صورت کامل ( مثال : 09121111111 - جهت آگاه سازی از پاسخ ) : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :
اگه نمی تونی کد رو بخونی کلیک کن
 
 
 
     
   
   

 
 
 
   
 
جهت مشاهده کلاسهای حضوری،جزوات مکاتبه ای،آزمون های آزمایشی،کتب بانک تست ماهان،تحلیل کنکور و . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

فني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق
مجموعه مديريت
علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مدیریت اجرایی و mba 
علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع
 علوم سیاسی علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي2 
زيست شناسي
مهندسي عمران
حسابداري
 علوم اقتصادي
زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات
حقوق
مجموعه روانشناسي
زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر
ادبيات انگليسي علوم دريايي و اقيانوسي کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک
آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد
مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي
ژئوفيزيک
مهندسي نفت
 معماریتیزرهای کارشناسی ارشد ماهان (ادامه
 جشن بزرگ کارشناسی ارشد ماهان (ادامه)
برنامه صعود کارشناسی ارشد (ادامه)
 رتبه های برتر دکتری (ادامه)
 رتبه های برتر کارشناسی ارشد(ادامه)

افتخارات ماهان


آزمون های آزمایشی کشوری دکتری

جهت اطلاع از نحوه برگزاری آزمون های دکتری ماهان در رشته مورد نظر بر روی این بخش کلیک نمایید.

مشاهده

ارائه کتب جامع هدفمند دکتری

جهت مشاهده لیست کتب رشته مورد نظر به همراه نام مولف و قیمت آنها کلیک نمایید.

مشاهده

کلاس های حضوری و مجازی دکتری

جهت اطلاع از برنامه زمانبندی کلاس های حضوری و غیر حضوری دکتری ماهان در این بخش کلیک نمایید.

مشاهده

جهت مشاهده کلاس های حضوری، آزمون های آزمایشی، کتب دکتری ماهان و . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

فني مهندسي
علوم انسانی و هنر
علوم پايه
مهندسی برق الکترونیک
آموزش زبان انگلیسی حقوق (جزا ، خصوصی ) شیمی(تجزیه)
مهندسی برق قدرت ارتباطات حسابداری شیمی(معدنی)
مهندسی برق کنترل اقتصاد فلسفه تعلیم و تربیت
شیمی(آلی)
مهندسی برق مخابرات ادبیات علوم سیاسی
فیزیک
مهندسی شیمی آینده پژوهی
مشاوره


مهندسی مواد برنامه ریزی درسی مدیریت
مهندسی عمران(سازه ، ژئو) کارآفرینی مدیریت آموزشی
مهندسی صنایع روانشناسی عمومی مدیریت بازاریابی
مهندسی مکانیک روانشناسی تربیتی
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
روانشناسی سلامت
مدیریت تکنولوژی

جامعه شناسی مدیریت رسانه
پژوهش هنر
مدیریت صنعتی
مجموعه مالی
مدیریت مالی
شهر سازی
مدیریت دولتی
  روابط بین الملل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88401313 تماس بگیرید .


جهت مشاهده کلاسهای حضوری،جزوات مکاتبه ای،آزمون های آزمایشی،کتب بانک تست ماهان،تحلیل کنکور و . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مدیریت فناوری اطلاعات IT
مدیریت رسانه
مدیریت MBA
روانشناسی بالینی
مدیریت اجرایی
مهندسی عمران (ساخت-سازه-راه و ترابری)
مدیریت بازرگانی
آموزش زبان انلیسی
مدیریت دولتی
حسابداری
روانشناسی
 پژوهش هنر
 
 علوم تربیتی(مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی)
   مهندسی صنایع - صنایع
   مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
   مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی - تبدیل انرژی )
   زیست (ژنتیک)
   زیست فناوری (میکروبی)
   مدیریت ورزشی
   مدیریت بازاریابی در ورزش
   مدیریت رویدادهای ورزشی
   مدیریت رسانه های ورزشی
   مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
   علوم اقتصادی
   علوم سیاسی
   زبان و ادبیات فارسی
   
   جهت اطلاعات بیشتر با شماره 8506 تماس بگیرید

جهت خرید آنلاین کتاب ها،جزوات مکاتبه ای و دانلود خلاصه فصل اول کتاب ها و سوالات و پاسخنامه کنکور  دو سال گذشته لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

فني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق مجموعه مديريت علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مديريت اجرايي علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع معماري علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي 2 زيست شناسي
مهندسي عمران حسابداري علوم اقتصادي زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات حقوق مجموعه روانشناسي زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر ادبيات انگليسي علوم تربیتی 3
کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي ژئوفیزیک
مهندسي نفت مدیریت MBA  علوم سیاسی


ورود به سامانه مدیریت آموزش مجازی ماهان
جهت مشاهده برنامه زمانبندی کلاس های آنلاین بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.
برنامه زمانبندی شروع کلاسهای آنلاین - تابستان 1393
فرم آئین نامه ثبت نام کلاسهای مجازی آمادگی آزمون دکتری-پائیز 1393
تخفیفات ذیل درصورت تسویه حساب در همان بازه زمانی شامل حال دانشپذیران گرامی می گردد. 
ردیف
 
عناوین تخفیفات
از 93/06/06
الی
93/06/24
از 93/06/25
الی
93/07/07

از 93/07/08
الی
93/07/23

 1 رتبه 1 کارشناسی ارشد رایگان
 رایگان رایگان
 2 طرح همراه ماهانی
30%  25% 20%
 3 آزمون + پشتیبان
10%  7% 6%
 4 کتاب + پشتیبان
10%  7% 6%
 5 کلیه کلاس + پشتیبان
10%  8% 7%
 6 پرداخت نقدی 5% 5%
5%
 7 ماهانی
5%  5% 5%
 8 رتبه 2 الی 9 ارشد
5%  5% 5%
 9 معدل بالای 18 ارشد
5%  5% 5%
  سقف تخفیفات
35% 30% 25%


نمونه ای از کلاس آنلاین-ریاضی و آمار
موسسه آموزش عالی ماهان
نمونه ای از کلاس آنلاین-شیمی تجزیه پیشرفته
موسسه آموزش عالی ماهان


نمونه ای از کلاس آنلاین- روش های اسپکتروسکوپی تجزیه ای
 موسسه آموزش عالی ماهان
نمونه ای از کلاس آنلاین-استعداد تحصیلی
موسسه آموزش عالی ماهان


فرم مشاوره رایگان کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون دکتری ماهانگلچینی از رتبه های برتر دانشپذیران کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون دکتری ماهان


پریسا کاشانی-مدیریت کسب و کار
زهرا حاجی هاشمی-مدیریت دولتی
مریم دهقان-مدیریت
مجید فرنیا-مدیریت
فرزاد عظیمی-مدیریت
مروارید خواجه-مدیریت
سیامک خیبری-مدیریت
بتول مهرشاد-مدیریت
مریم عراقی-مدیریت
صدیقه باقری-مدیریت
هدیه تندکار-مدیریت
سمیرا نجارزاده-مدیریت
ریحانه مصلی نژاد-مدیریت
شیوا سلامات-مدیریت
سارا شاهرخی-مدیریت
هدیه طباطبائی-مدیریت
زهره احدی-فیزیک
فرشته ربانی-فیزیک
نرجس خیرآبادی-فیزیک
الهه کبیری-فیزیک
امین جهازی-فیزیک
شاهین ندائی-فیزیک
فاطمه امیری-فیزیک
فاطمه اشرفی-فیزیک
الهام ایل بیگی-فیزیک
هاجر توحیدی-فیزیک
صفورا محمدزاده-شیمی تجزیه
فاطمه نعمتی-شیمی تجزیه
مهدیه زیدآبادی-شیمی تجزیه
الهه داداش پور-شیمی تجزیه
مهسا پویان-شیمی تجزیه
مینا زارع-شیمی آلی
نسیم یزدانی نیا-شیمی آلی
فرشته سلیمانی-شیمی آلی
فاطمه آشتیانی-شیمی آلی
حکیمه سادات میرزایی-شیمی آلی
زهرا کبودوند-شیمی آلی
نرگس محمدی-شیمی آلی
فاطمه بلاغت نیا-شیمی آلی
رزا ادریس عامری-شیمی آلی
شیرین ابراهیمی-روانشناسی
کژال شیخ احمدی-روانشناسی
پرستو شهریاری-روانشناسی
فریبا مرسلی-روانشناسی
فاطمه آذرگون-روانشناسی
سپیده شاهمرادی-روانشناسی
امیر هادی معنوی مقدم-حسابداری
بیژن زنگنه-حسابداری
فاطمه یوسف معمار-حسابداری
آرزو سادات بطحایی-مهندسی مکانیک
فاطمه صابری راد-مجموعه ریاضی
میرمجید محمدی فومنی
غزال محمدی
مهتاب شریفیان
صدیقه بختیاری
گلناز کشاورز
عادل امین
سپیده ناصری
لیلا کریم خانی
مونا لقمان-شهرسازی
اکرم ناصری-ریاضی محض
حمیده رشیدی-ریاضی محض
شهرزاد معتقدی-روانشناسی
سحر مکرم-جنگل شناسی
مهدیه کشاورز-پژوهش هنر
فاطمه زبردست-علوم تربیتیقابل توجه کلیه دانشجویان محترم تهران و شهرستان ها

راهنمای استفاده از کلاس های آنلاین

طرح ویژه برگزاری کلاس های Online

داوطلبین گرامی :

دیگر نگران عدم حضور خود در کلاس های آمادگی کنکور ماهان در تهران نباشید . کارشناسان آموزش ماهان با استفاده از جدیدترین متدهای آموزش الکترونیکی (E-learning)  مشکل محدودیت زمانی و عدم حضور فیزیکی شما را در دوره های زمانی ثابت در شهر تهران حل نموده اند .

کلاس Online چیست ؟

کلاس Online یک فضای آموزش هوشمند مجازی است مختص به داوطلبینی که به دلیل عدم سکونت در تهران و یا نداشتن وقت کافی امکان شرکت در کلاس های آمادگی کنکور را ندارند .
لازمه ی شرکت در کلاس مجازی در مرحله اول تهیه یک اینترنت حداقل با سرعت 512 است . بعد ازثبت نام یک Username & Password اختصاصی به نام داوطلب تعریف شده و قابلیت دسترسی به پورتال دانشجوئی ماهان به وی داده میشود .

همزمان استاد مربوطه که همان استاد کلاس های حضوری ماهان در تهران هستند نیز در استودیو ماهان با بهره گیری از کامپیوتر هوشمند آماده به تدریس به دانشجویان گرامی میشوند .
یکی از بزرگترین مزایای این طرح نوین آموزشی امکان پرسش و پاسخ Online  در حین تدریس استاد بین ایشان و دانشجویان میباشد و بدین ترتیب همکاری کامل بین آنها وجود خواهد داشت و از سوالات و نظرات همکلاسی ها آگاهی پیدا خواهند کرد .
استاد با توجه به تخته وایت برد هوشمندی که در اختیار دارد سرفصل های دروس را بصورت کامل و جامع آموزش میدهند . تمامی جزوات آموزشی از قبیل شرح درس , نکات تستی و نمونه سوالات کنکوری توسط اساتید در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت و شما امکان بازبینی مجدد کلاس ها تا زمان کنکور را خواهید داشت که این نیز از عوامل موثر و منحصر به فرد این شیوه نوین آموزشی است .
اگر داوطلبین به هر دلیلی نتوانند راس ساعت و بصورت همزمان  Online  باشند , تمام جلسات بصورت ضبط شده در پورتال دانشجوئی باقی خواهند ماند و شما عزیزان میتوانید هر ساعت شبانه روز و از هر نقطه جغرافیایی به اینترنت و پورتال ماهان متصل شده و مکررا کلاس ها را بازبینی کنید .
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان مفتخر است که باز هم به عنوان اولین و بهترین پشتیبان آموزشی طرح تدریس الکترونیکی را بعداز 3 سال اجرا در مقطع دکتری  برای شما متقاضیان عزیز کارشناسی ارشد نیز به ارمغان آورده است .
مزایا :

•    امکان بهره مندی از فضای آموزشی با متد اساتید برند کنکور در تهران
•    امکان دسترسی به جزوات آموزشی , نکات کنکوری و نمونه سوالات تستی
•    پرسش و پاسخ همزمان بصورت شبیه سازی شده کلاس حضوری
•    امکان ضبط کلاس در پورتال دانشجویی و بازبینی مکرر تا زمان کنکور
•    هزینه کم برای بهره مندی از بهترین و جدیدترین شیوه آموزشی

امکانات لازم برای شرکت در کلاس :

•    اینترنت سرعت 512
•    Flash Player
•    Team Viwer


جهت مشاهده نمونه کلاسهای آنلاین کلیک کنید


جهت برگزاری کلاسهای پیشنهادی و درخواستی فرم را پر کنید اینجا

ثبت نام


برنامه کلاسهای آموزش مجازی ارشد پاییز 93
ردیف استاد درس ساعت و زمان برگزاری کلاس  مدت ساعت مجازی  شهریه کلاس رشته
(تومان)
1 درخشش آزمون سازی شنبه 20-17         24 250,000 آموزش زبان
2 سحرخیز روش تدریس پنجشنبه 20-16          40 410,000 آموزش زبان
3 درخشش زبان شناسی انگلیسی دوشنبه 20-17          30 280,000 آموزش زبان
4 فتحی زبان عمومی و تخصصی آموزش زبان سه شنبه 16-13          30 310,000 آموزش زبان
5 عالیخانی حسابداری صنعتی پنجشنبه 118-15          40 410,000 حسابداری
6 گودرزی حسابداری مالی جمعه 20-16          40 410,000 حسابداری
7 عالیخانی حسابرسی پنجشنبه 21-18          30 310,000 حسابداری
8 خدامرادی روانشناسی بالینی شنبه 17-14         24 280,000 روانشناسی
9 خدامرادی روانشناسی رشد شنبه 20-17         24 280,000 روانشناسی
10 منافی زبان تخصصی روانشناسی جمعه 11-8          30 310,000 روانشناسی
11 نصیری آمار و روش تحقیق جمعه 15-11         36 430,000 روانشناسی/ علوم تربیتی2
12 همتی روانشناسی عمومی دوشنبه 20-17         24 250,000 روانشناسی/ علوم تربیتی2
13 خدامرادی روانشناسی فیزیولوژی یکشنبه 20-17          30 310,000 روانشناسی/ علوم تربیتی2
14 خدامرادی روانشناسی مرضی یکشنبه 17-14          30 310,000 روانشناسی/ علوم تربیتی2
15 کریم پور اقتصاد خرد و کلان
سه شنبه 20-17         35 420,000 مدیریت
19 خاکپور پژوهش عملیاتی
چهارشنبه 16-12          40 460,000 مدیریت
20 جواهری حسابداری مالی و صنعتی پنجشنبه 13-9          40 480,000 مدیریت
21 منافی زبان تخصصی مدیریت 
جمعه 17-14          30 310,000 مدیریت
23 گرجی آرا مدیریت سرمایه گذاری و ریسک یکشنبه 16-12          40 480,000 مدیریت
24 جواهری مدیریت مالی
شنبه 20-17          30 350,000 مدیریت
25 مدرسی مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
یکشنبه17-14          30 310,000 مدیریت
26 رضاپور آمار
دوشنبه 20-17          30 310,000 مدیریت/حسابداری/اقتصاد
27 رضاپور ریاضی
دوشنبه 17-14          30 310,000 مدیریت/حسابداری/اقتصاد
29 سلامی تئوری مدیریت
پنجشنبه 13-9          40 480,000  مدیریت /مدیریت اجرایی
31 مدنی دانش مسائل روز دوشنبه 20-17          30 360,000  مدیریت اجرایی
32 مدنی GMAT سه شنبه 20/30-17         35 420,000  مدیریت اجراییMBA
33 رمضانی زبان تخصصی MBA دوشنبه 20-16          40 480,000 MBA
34 رضاپور ریاضی عمومی  یکشنبه 20-14          40 410,000 MBA /فنی مهندسی
35 کوکبی خواص مکانیکی جمعه 20-16          40 360,000 مواد
36 کوکبی شیمی فیزیک و ترمودینامیک پنجشنبه 20-16          40 310,000 مواد
37 کوکبی متالورژی فیزیکی و استحاله فازها سه شنبه 20-16          40 310,000 مواد
38 ابراهیمی طراحی (فولاد-بتن-خاک و پی) شنبه 20-14 60 460,000 عمران
39 ابراهیمی مقاومت مصالح و تحلیل سازه
دوشنبه 20-16

پنجشنبه 12-8

80 620,000 عمران
40 نواب سیالات و هیدرولیک چهارشنبه 20-15 50 380,000 عمران
41 نواب مکانیک خاک و پی پنجشنبه 20-15 50 380,000 عمران
42 حقیقت متون حقوقی یکشنبه 20-16 40 200,000 حقوق
43 احمدوند حقوق مدنی چهارشنبه 20-16 40 200,000 حقوق
44 ربیعی حقوق تجارت پنجشنبه 11-8 30 150,000 حقوق
45 با اخلاق حقوق جزای اختصاصی پنجشنبه 14-11 30 150,000 حقوق
46 با اخلاق حقوق جزای عمومی پنجشنبه 17-14 30 150,000 حقوق
48 منافی زبان عمومی
چهارشنبه 17-14          30 280,000 عمومیجهت برگزاری کلاسهای پیشنهادی و درخواستی فرم را پر کنید اینجا
ارتباط با ما . . .

پربازدیدترین مطالب . . .

پربازدیدترین اخبار . . .

تلفن های تماس :


کارشناسی ارشد و پیام نور :88802838 ، 8506-021

دکتری : 88401313-021

تمام حقوق قانونی این وب سایت متعلق به موسسه ماهان می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلا مانع می باشد . Mahan.ac.ir

طراحی شده توسط طراحان پویا