منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست علوم جانوریآزمونهای برنامه ریزی شده گروه زیست شناسی - علوم جانوری
منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست علوم جانوری

درس تعداد تست زیست‌شناسی ـ علوم جانوری    
    فیزیولوژی جانوری بیوسیستماتیک جانوری زیست‌شناسی تکوینی جانوری
زبان عمومی و تخصصی 30 2 2 2
مجموعه زیست‌شناسی (تنه مشترک) 50 3 3 3
فیزیولوژی جانوری 30 4 2 2
جانورشناسی 30 2 4 2
تکوین جانوری 30 2 2 4

تاریخ برگزاری آزمون‌های حضوری


آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم آزمون چهارم آزمون پنجم آزمون ششم آزمون هفتم آزمون هشتم
25% اول 25% دوم 50% اول 25% سوم 25% چهارم 100% 100% 100%
(آموزشی) (آموزشی) (سنجشی) (آموزشی) (آموزشی) (سنجشی) (شبیه­سازی) (شبیه­سازی)
91/8/12 91/8/26 91/9/10 91/9/24 91/10/8 91/10/22 91/11/6 91/11/20


تاریخ برگزاری آزمون‌های اینترنتی

آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم آزمون چهارم
 (تعیین سطح)  (تعیین سطح) (جامع)  (جامع)
91/7/14 91/9/3 91/10/1 91/11/13

www.MahanPortal.ir

ماهانی عزیز
موسسه ماهان به دانشجویان عزیز نسل جدید خدمات خود را از طریق پورتال آموزشی ماهان ارائه می دهد. این     خدمات در راستای یکسان سازی شرایط برای تمامی دانشجویان در سراسر کشورایجاد شده است.
پاسخ به پرسش های تخصصی،مشاوره اینترنتی، آزمون های اینترنتی،تالارهای علمی گفتگوی دانشجویی و هر آنچه که یک دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان بیابد.

      بودجه­بندی آزمون مجموعه زیست شناسی

شماره آزمون فهرست مطالب
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب 
اول مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون اول) مرور کلی مباحث ژنتیکی و مواردی مانند آشنایی با ژنتیک پایه ـ قوانین مندلی ـ آزمون‌های آماری و کاربرد احتمالات ـ ژنتیک مولکولی و مباحث مربوط به آن ـ ساختار ماده وراثتی، همانندسازی، رونویسی، ترجمه،‌ ترمیم و تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها ـ ژنتیک جمعیت، سرطان و پزشکی ـ مرور کلی مباحث علم سلولی از جمله هسته، اجزای درون سلولی و اندامک‌ها، میتوز و میوز
  جانورشناسی:
  رده‌بندی جانوری و نامگذاری جانوران، زیر سلسله جانوران تک یاخته‌ای یا پروتوزوآ، زیر سلسله جانوران پریاخته‌ای یا متازوآ: شاخه اسفنجها یا پریفرا، شاخه مرجانیان یا سلانتره‌ها یا نیداریا، شاخه شانه‌داران یا کتنوفورا 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: بافت‏شناسی و روش‏های مطالعه در آن، سیتوپلاسم، هسته سلول، بافت اپیتلیال، بافت همبند، بافت چربی و بافت غضروف.
  جنین‌شناسی: مقدمه‏ای بر جنین‏شناسی (جنین‏شناسی مقایسه‏ای، مفهوم اپی‏ژنز یا پیش تشکیلی، جنین‏شناسی تکاملی، جنین‏شناسی پزشکی و تراتولوژی، مفهوم دوران جنینی، تشکیل غدد جنسی، گامتوژنز نقش هورمون‌ها در تنظیم سبک‏های تولید مثلی، چرخه‏های تولیدمثلی در جانوران پرسلولی، خصوصیات تکوین در متازوآ، مفهوم لارو، لقاح (ساختار گامت‏ها (اسپرم و تخمک)، تشخیص اسپرم و تخمک، جلوگیری از پلی‏اسپرمی و فعال شدن متابولیسم تخم در توتیا و پستاندارن) و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در این فرآیندها.
  فیزیولوژی جانوری: الف- فیزیولوژی سلول: 1- سازمان عملی بدن انسان و کنترل محیط داخلی 2- سلول و عملکرد آن 3- فیزیولوژی غشای سلول و انتقال مواد از عرض غشا 4- پديده‏هاي الكتریكي غشا و پتانسیل الکتروشیمیایی(پتانسیل عمل و پتانسیلهای موضعی) 5- ویژگیهای سلول عصبي و بافت تحريك پذير عصبي (سیناپس) 6- فیزیولوژی عضله اسکلتی و صاف (هدایت عصبی-عضلانی و مکانیسم تحریک-انقباض )
  ب- فیزیولوژی  قلب: 1- عضله قلبي و نقش پمپی آن 2- فعاليت الكتريكي قلب (سيستم تحريكي و هدايتي قلب و پتانسیلهای عمل قلبی)  3- الکتروکاردیوگرام طبیعی اشتقاقهای قلبی و محور الکتریکی قلب) 4- فعالیت مکانیکی قلب (دوره قلبی و منحنی‌های قلب)
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
دوم مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون دوم) مرور کلیات علوم میکروبی مانند انواع موجودات پروکاریوت و ریزیوکاریوت و نحوه طبقه‌بندی آن‌ها ـ چرخه رشد، تکامل، حیات و متابولیسم شان ـ اجزای سلولی ـ‌ آشنایی با انواع محیط‌های بقا ـ کاربردهای مفید آن‌ها در موارد گوناگون ـ‌ آشنایی با انواع مهم بیماری‌زا ـ‌ بررسی جنبه‌های علوم بیوشیمی و بیوفیزیک از منظر ترکیبات چهارگانه حیاتی ـ ساختار،‌ نحوه تولید و تخریب آن‌ها در طبیعت و بدن موجود زنده ـ بررسی روندهای بیوفیزیک پرتوی ـ تکنیک‌های گوناگون بیولوژی مولکولی مورد استفاده در علم بیوفیزیک ـ نگرشی بر مباحث غشا و کاربردهای فیزیک حیات
  جانورشناسی: 
  شاخه کرم‌های پهن، شاخه روبانیان یا کرم‌های خرطوم‌دار، شاخه کرم‏های لوله‌ای یا نماتدا، شاخه کرم‌های حلقوی یا انلیدا 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: بافت استخوان، بافت عصبی و دستگاه عصبی، بافت عضلانی، دستگاه گردش خون، سلول‏های خونی و خون‏سازی
  جنین‌شناسی: فرآیندهای اولیه تکوین (تسهیم و انواع آن در جانوران، بلاستولا، گاسترولا و انواع آن) سیر تکاملی و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در اسفنج‏ها کیسه‏تنان (ئیدر)، کرم‏های پهن، کرم‏های حلقوی و نرمتنان تا انتهای گاسترولا، سیر تکاملی در توتیا
  فیزیولوژی جانوری: ج- فیزیولوژی گردش خون: 1- هموديناميك گردش خون (جريان خون، مقاومت و فشار) 2- ويژگيهاي دستگاه گردش خون(اتساع پذیری عروق و وظایف دستگاههای شریانی و وریدی) 3- گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی (تبادل مایع درمویرگها، مایع میان بافتی و جریان لنف) 4- کنترل جریان خون موضعی و تنظیم هومورال 5- تنظیم عصبی گردش خون و کنترل سریع فشار شریانی 6- نقش کلیه ها در تنظیم درازمدت فشارشریانی 7- تنظیم برونده قلبی و بازگشت وریدی
  د- فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن: 1- مایعات بدن (مایعات داخل سلولی و خارج سلولی) 2- ساختمان كليه و نحوه تشكيل ادرار در کلیه ها(فیلتراسیون گلومرولی، جریان خون کلیه ها وپردازش فیلترای گلومرولی) 3- تنظیم اسمولاریته و غلظت سدیم خارج سلولی مکانیسمهای کلیوی در کنترل حجم خون و مایع خارج سلولی و غلظت پتاسیم،کلسیم، منیزیم و فسفات 4- تنظیم تعادل اسید و باز 
  ه- تنفس
  1- اصول مکانیک تهویه ریوی (فشارهای تنفسی ، حجم‌ها و ظرفیت های ریوی، مجاری تنفس) 2- گردش خون ریوی 3- انتشار گاز در ریه 4- انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون و مایعات بدن 5- تنظیم تنفس 
50% اول دوره مباحث 25٪ اول + 25٪ دوم
(آزمون سوم)  
25% زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
سوم مجموعه زیست‌شناسی:
(آزمون چهارم) بررسی کلیات حیات در گیاهان مانند نحوه طبقه‌بندی ـ خصوصیات مشخصه ـ نحوه فرآیندهای حیاتی ـ آشنایی با انواع آوندها و بافت‌های گیاهی ـ‌ نحوه جذب و دفع کلیه مواد حیاتی ـ بررسی فتوسنتز، تنفس و هورمون‌های گیاهان ـ بررسی کلیات حیات در جانوران و مواردی از قبیل طبقه‌بندی متنوع جانوران از ساده‌ترین‌ها تا انسان ـ بررسی انواع بسیار متنوع بافت‌های گوناگون ـ کلیات علم جنین‌شناسی مقایسه‌ای و اندام‌زایی ـ انواع لقاح و تولیدمثل ـ اهمّ کلیات فیزیولوژی اندام‌ها و دستگاه‌های گوناگون
  جانورشناسی: 
  شاخه بریوزوآ، شاخه گل دهانان، شاخه بازوپایان یا براکیوپدا، شاخه بندپایان، شاخه نرم تنان، شاخه کرم‏های پیکانی و شاخه خارپوستان 
  تکوین جانوری:
  بافت‌شناسی: دستگاه ایمنی و اندام‏های لنفوئیدی، دستگاه گوارش، غدد ضمیمه دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه ادراری و پوست
  جنین‌شناسی: سیر تکاملی و جنین‏شناسی تجربی و تکوینی در سنورابدیتیس الگانس، شاخه‏های فرعی جانوران (بریوزوآ، شاخه گل دهانان، شاخه باز و پایان یا براکیوپدا)، شاخه بندپایان (حشرات)، شاخه نرم‏تنان، شاخه کرم‏های پیکانی، تونیکاتا تا انتهای گاسترولا، سیر تکاملی در آمفیوکسوس و دوزیستان تا انتهای ارگانوژنز
  فیزیولوژی جانوری: و- فیزیولوژی گوارش: 1- اصول کلی عملکرد دستگاه گوارش،کنترل عصبی و جریان خون دستگاه گوارش 2- حرکات در لوله گوارش 3- عملکرد ترشحی در لوله گوارش 4- هضم و جذب
  ز- فیزیولوژی غدد درون ریزو تولیدمثل: 1- معرفی غدد درون ریز  2- هورمونهای هيپوفيزي و کنترل آنها توسط هیپوتالاموس 3- هورمونهای تیروئیدی 4- هورمونهای قشر فوق کلیوی 5- هورمونهای پانکراس 6- هورمونهای موثر در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفات 7- اعمال تولید مثلی و هورمونهای مردانه 8- اعمال تولید مثلی و هورمونهای زنانه
  زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب
  مجموعه زیست‌شناسی:
  آشنایی و معرفی تاریخچه، تعاریف و موضوعات اکولوژیکی و بوم‌شناختی ـ اکوسیستم ـ عوامل غیرزنده و زنده و ارتباط این دو با هم و  اثراتشان بر یکدیگر ـ‌ آشنایی با مفهوم niche و کارکرد اکوسیستم ـ انواع اکوسیستم ـ‌ تعریف بیوم ـ چرخه مواد ـ مثال‌هایی از انواع  اکوسیستم‌های حیاتی ـ تعاریف مرتبط با کنش‌های تکاملی ـ مکاتب مختلف علم تکامل ـ تکامل وراثتی و گونه‌زایی ـ کاربردهای فراوان و تاثیر مباحث ژنتیکی در علم تکامل مانند موتاسیون‌ها،‌ دریفت‌های ژنی، مفهوم سازش، فیلوژنی‌ها، کامل گونه‌ای و فراگونه‌ای در پستانداران و گیاهان
  جانورشناسی: 
  نیمه مازه داران، مازه داران، ماهی‏های دهان گرد، ماهی‏های غضروفی، ماهی‏های استخوانی، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران 
  تکوین جانوری:
25% بافت شناسی: دستگاه آندوکرین هیپوتالاسمی- هیپوفیزی، غدد آدرنال، جزایر لانگرانس، تیروئید، پاراتیروئیدها، غدد پینه آل، دستگاه تولیدمثل مرد، دستگاه تولیدمثل زن و اعضای حسی
چهارم جنین‌شناسی: سیر تکاملی در پرندگان، پستانداران، جنین‏شناسی تجربی، روش‏های غیرعادی تولیدمثل، بکرزایی و ترمیم، جنین‏شناسی تجربی و تکوینی 
(آزمون پنجم) فیزیولوژی جانوری: ح - فیزیولوژی سیستم عصبی: 1- اصول کلی وفیزیولوژی حسی(گیرنده های حسی، حسهای پیکری) 2- فیزیولوژی اعمال حرکتی و رفلکسهای نخاعی،کنترل اعمال حرکتی توسط قشرمخ، ساقه مغز، مخچه و هسته های قاعده‌ای 3- سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس، حافظه و یادگیری، خواب و امواج مغزی 4- سیستم عصبی خودکار 5- حواس ویژه شامل بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی
100% جامع
(آزمون ششم)  
100% جامع
(آزمون هفتم)  
100% جامع
(آزمون هشتم)  


×منابع: 
کتاب‌های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
زبان عمومی:
کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان ـ مولف: مریم رمضانی
زبان تخصصی:
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف کسری حمدی
فیزیولوژی جانوری: 
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- جواد بابایی
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون 
تکوین جانوری:
بافت‌شناسی و جنین‌شناسی:
1- مروری بر بافت‏شناسی، شریعتی و تابنده، انتشارات نوربخش، 1378
2- جنین‏شناسی، دکتر کاظم‏ پریور، انتشارات مبتکران، سال 1378
3- جنین‏شناسی، دکتر رجبی و پریور، انتشارات مبتکران، 1390
4- زیست‏شناسی تکوینی جلد اول و دوم اسکات گیلبرت، ویرایش هشتم، ترجمه عباس پیریایی، انتشارات خانه زیست‏شناسی، 87
5- بافت‏شناسی پایه، نویسنده: جان کوئیرا ترجمه دکتر سید مهدی منتظری، سال 81 
6- جنین‏شناسی، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374
7- جنین‏شناسی تکوینی، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374
8- جنین‏شناسی مهره‏داران، دکتر شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1379
9- جنین‏شناسی، دکتر صدوقی، انتشارات دانشگاه اصفهان، سال 1375
جانورشناسی:
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف جواد بابایی
1- جانورشناسی بی‏مهرگان تالیف دکتر منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد، سال 1389
2- جانورشناسی مهره‏داران، تالیف دکتر منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد، سال 1389
3- جانورشناسی مهره‏داران، تالیف شارل دویلر، ایو فرانسوا ترجمه دکتر جمشید درویش، انتشارات محقق، سال 76
4- تشریح مقایسه‏ای مهره‏داران، ترجمه دکتر صدرزاده، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1380
5- جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی، جلد 1، 2، 3 و 4، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1376
6- جانورشناسی بی‏مهره‏گان قسمت اول و دوم، دکتر بلوچ، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1380
7- جانورشناسی بی‏مهره‌گان و مهره‏داران، جلد 1 و 2، دانش‏فر، انتشارات مدرسه 1385
8- زیست‏شناسی مهره‏داران، ابراهیم نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1378
9- مبانی سیستماتیک جانوری، ارنست مایر، ترجمه میرشمسی و درویش، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1385
10- اصول رده‏بندی جانوران، صحراگرد و حاجی‏زاده، انتشارات دانشگاه گیلان، سال 1380
11-Barnez. R.D, (1994),invertebrate zoology
12-www.zo.utexas 
مجموعه زیست‌شناسی (تنه مشترک):
جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان- مولف جواد بابایی-کسری حمدی

پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •