منابع کارشناسی ارشد مشاوره | موسسه ماهانمعرفی منابع کارشناسی ارشد مشاوره 97 و آینده شغلی آن

 

* معرفي رشته روانشناسی  2

مجموعه روانشناسی 2 شاخه اي از گروه علوم انساني است که کليه فارغ التحصيلان دوره کارشناسي بدون توجه به نوع مدرک تحصيلي مي توانند در آزمون ورودي کارشناسي ارشد اين رشته شرکت نمايند.

با توجه به رشد فارغ التحصيلان در مقطع کارشناسي، ضرورت تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد و ارتقاء به مراتب بالاتر علم احساس مي شود. بديهي است که اين امر راهي خواهد بود براي رسيدن به دستاوردهاي عميق تر علمي و ارتقاء سطح بينش انسان.

مجموعه علوم تربيتي 2 داراي ويژگي هاي خاصي و گسترده اي از جمله مطالعه کودکان استثنايي، نحوه آموزش و تدريس و مسائل تحصيلي، ازدواج، شغلي و .... مي باشد.

در ضمن امکان تحصيل تا مقطع دکترا در تمامي گرايش هاي اين مجموعه در داخل کشور ميسر مي باشد. امتحان اين رشته يک مرحله اي و تستي مي باشد ودر هنگام اعلام نتايج سه برابر ظرفيت آن اعلام مي گردد.

دانشجويان رشته هاي زير مجموعه روانشناسی 2، پس از فارغ التحصيل شدن مي توانند به عنوان مشاوره تحصيلي، شغلي، خانواده، روانشناس تربيتي، روانشناس کودکان استثنايي و ... در مهد کودک ها، مراکز بهزيستي و ... مشغول به کار شوند و يا در صورت تمايل اقدام به اخذ مجوز مراکز مشاوره، مهدکودک و بهزيستي نمايند. 

مجموعه روانشناسی (2) وابسته به شاخه علوم انساني شامل 5 گرايش زير مي باشد:

4 گرايش در دانشگاه سراسري و 5 گرايش در دانشگاه آزاد.

 -1 روانشنا سي تربيت

-2روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

-3مشاوره

-4مشاوره وراهنمايي

-5مشاوره خانواده

رشته روانشناسي تربيتي :

به مطالعه رفتارهاي انساني از مقطع کودکي تا بزرگسالي مي پردازد .تا بدين شکل به پرورش تواناييهاي ذهني وجسمي کمک شود.

بازارکار اين رشته بيشتردر آموزش و پرورش وکانون اصلاح وتربيت ومکانهاي فرهنگي مي باشد.

روانشناسي کودکان استثنايي:

به مطالعه کودکاني مي پردازد که دچار اختلالات جسمي يا ذهني شده اندواز نظرتواناييهاي جسمي وذهني پايين تر از کودکان عادي مي باشند.از جمله کودکان سندرمي داون واُتيسم وغيره.در اين رشته به دانشجو روشهاي تربيت وآموزش به اين کودکان را آموزش مي دهند که چگونه آنها را آموزش پذير نمايند .بازار کار اين رشته بيشتر در کيلينيک هاي گفتاردرماني.کلينيک مشاوره وسازمان بهزيستي کشور مي باشد.

مشاوره ومشاوره وراهنمايي:

رشته اي است که در آن مشاور به مسايل ومشکلات اجتماع واقف مي شودواز آن طريق به مدد مراجعان خود مي پردازد.يکي از شرايط موفقيت در اين رشته اعتماد به نفس .اطلاعات عمومي وبيان قوي وتاثير گذارروي شخص وجذب مي باشد .بازار کار اين رشته بيشتردر کيلينيک مشاوره وترک اعتياد وغيره است.

مشاوره خانواده:

به مطالعه رفتارهاي زوجين از قبيل زناشويي.سازشي،روابط زوجين ومهارتهاي زندگي وتفاوتهاي فردي مي پردازد.در اين رشته راهکارهاي مناسبي به زوجها ارائه مي شود که بتوانند زندگي موفقي داشته باشند ،بازارکاراين رشته بيشتر در کلينيک مشاوره ومدد کاري .شهرداري مي باشد.

جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

مشاوره مدرسه

مشاوره شغلی

مشاوره خانواده

مشاوره توانبخشی

زبان عمومی و تخصصی

30

3

3

3

3

آمار و روش تحقیق

20

2

2

2

2

مبانی مشاوره و راهنمایی

20

2

2

2

2

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

20

3

3

3

3

نظریه های مشاوره و روان درمانی

20

3

3

3

3

کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

20

2

2

2

2

روانشناسی شخصیت

20

2

2

2

2

 

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضانی

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

 

آمار و روش تحقیق

سرفصل ها

کلیات آمار توصیفی(مفاهیم اساسی آمار انواع متغیرها و مقیاس­های اندازه­گیری،...)، توزیع فراوانی و نمودارها، اندازه­های گرایش مرکزی، شاخص­های پراکندگی، نمرات استاندارد، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون.

مقدمات آمار استنباطی (نمونه­گیری و برآورد)، آزمونt، آزمون­ها معنادار بودن: نسبت، واریانس و همبستگی، تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه، طرح بلوکی تصادفی

علم و روش‌های علمی، تحقیق و مفاهیم اساسی آن، انتخاب مسئله و بیان فرضیه، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق، جامعه و نمونه، تحقیق زمینه‌یابی.

تحقیق آزمایشی، آزمایشات میدانی و طرح‌های دورن آزمودنی‌ها، پژوهش تاریخی، پژوهش در عمل، تحقیق پس‌رویدادی، تحقیق کیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارش تحقیق

منابع

- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب آمار توصیفی و استنباطی علی دلاور.

3- کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور انتشارات ویرایش

4- روش تحقیق در علوم تربیتی تالیف اسماعیل (سعدی پور)بیابان گرد .جلد 1 و 2

5- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، حجازی، بازرگان انتشارات آگه

 

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

سرفصل ها

لزوم مشاوره، تعاریف مشاوره، تفاوت‌هاي بین مشاوره و روان‌درمانگري، روانشناسی بالینی و راهنمایی، مصاحبه مشاوره‌، ویژگیهاي یک مشاور خوب، ارزش‌هاي مشاوران، فضا و مکان مشاوره و روان‌درمانی، اهداف مشاوره رابطه یاورانه، رابطه حسنه) مهارت‌های خرد و فنون مشاوره شامل: توجه به مراجع و استفاده از پاسخ‌هاي کوتاه انعکاس محتوا انعکاس احساس) .

انعکاس معنا(احساس و محتوا)، شیوه هاي دیداري، شنیداري و احساس ، طرح سوالات خلاصه کردن قاب‌گیري یا شکل دهی مجدد، مواجهه، مبارزه با عقاید خود تخریب، بررسی راه حلها، اقدام تسهیلی، پایان دادن به جلسه مشاوره، عوامل مرتبط با پایان موفق و ناموفق، سازمان دادن، رهبري جلسه مشاوره، تشویق، سکوت مقاومت، همدلی ، قصد متناقض،گوش دادن فعال.

تجربه مشاره (بی‌واسطگی و فرایند یک جلسه مشاوره (تدارك مقدمه شروع کار)، گوش دادن فعال، تشخیص و توضیح مشکل، تسهیل تغییر در نگرش، مشاوره با جمعیت‌‌هاي ویژه، افراد داراي فرهنگ‌هاي متفاوت زنان مشاوره با افراد معلول یا ناتوان، بزرگسالان مسن مشاوره با مراجع عصبانی، مشاوره فقدان و سوگ مشاوره با مراجع خودکشی‌گرا .

موضوعات عملی در مشاوره، آرایش اتاق مشاوره، نگهداري سوابق جلسات مشاوره، رازداري و اصول اخلاقی حرفه مشاوره، نیازهای مشاور(آموزش مستمر،آرامش وفرسودگی شغلی) قرارداد درمانی، بازي درمانی کاربرد آزمون در مشاوره، مشاوره خانواده و درمان مسائل جنسی.

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- شفیع آبادی، عبدالله، فنون و روش‌های مشاوره

3- گلدارد، دیوید، مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (مهارتهای فرد در مشاوره)، حسینیان، سیمین

4- مهارت‌های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان‌درمانی، حسینیان و کولایی، انتشارات کمال تربیت

 

مبانی مشاوره

سرفصل ها

تعاریف راهنمایی و مشاوره، تفاوت مشاوره با راهنمایی و روان‌درمانی، راهنمایی و مشاوره در اسلام، اهداف راهنمایی و مشاوره، اصول راهنمایی و مشاوره، انواع راهنمایی و مشاوره

الگوهای راهنمایی (الگوی پارسونی، توزیع و سازگاری و ...)، مسئولیت‌های کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه

فنون راهنمایی، روش‌های شناخت عینی، ذهنی و عینی ـ ذهنی، رابطه حسنه ، عوامل مربوط به رشد مراجع، ارزیابی مشکلات رفتاری، مصاحبه، مشاهده، گزارش شخصی، پرسشنامه و ... روش‌های برخورد با مشکل مراجع، مرحله آگاه نمودن، تغییر برداشت، تغییر دادن رفتار، معنا بخشیدن به زندگی، نقش مشورتی مشاور

راهنمایی و مشاوره تحصیلی، تعریف راهنمایی تحصیلی، تعریف مشاوره تحصیلی و ... راهنمایی و مشاوره شغلی، تعریف راهنمایی و مشاوره شغلی و ... مشاوره خانوادگی- اخلاق حرفه ای در مشاوره-مباحث خانواده درمانی-خانواده درمانی سیستمی-مضامین درمانی رویکرد ساختی- بازسازی خانواده-اجرای نخستین مصاحبه

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- شفیع آبادی- عبدالله- مقدمات راهنمایی و مشاوره، نشر پیام نور

3- شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­های انتخاب شغل

4- اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادینگ، ترجمه مهدی گنجی

5- مقدمه‌ای بر مشاوره و روان‌درمانی سیداحمد احمدی

6- اصول و مبانی مشاوره، سیداحمد احمدی

7- خانواده‌درمانی گلدنبرگ، ترجمه نقشبندی

 

 نظریه مشاوره و روان درمانی

سرفصل ها

مفاهیم کلی نظریه‌ها، روانکاوی فروید و نوروانکاوی

روانشناسی فردی آدلر، عقلانی، عاطفی، رفتاری الیس، مراجع محوری راجرز

گشتالت درمانی پرز، تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن، واقعیت درمانی گلاسر

فصل‌های 6-7-8-9-10-11-گشتالت-تحلیل ارتباط محاوره ای-واقعیت درمانی گلاسر-رفتار درمانی-شناخت درمانی- کتاب ماهان

رفتار درمانی، شناخت درمانی بک، وجود گرایی، درمان‌های سیستمی و استنباط‌گرا، درمان چندوجهی لازاروس ـ یونگ

فصل‌های 12-13-14-15-16-17-18-19- وجودگرایی درمانهای سیستمی-فمینیستی درمان چندوجهی لازاروس یونگ -کتاب ماهان

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی دکتر شفیع آبادی و ناصری مرکز نشر دانشگاهی

3- نظریه‌های روانی درمانی (پروچاسکا) ترجمه یحیی سیدمحمدی

4- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی دکتر کشاورز و همکاران- انتشارات ماهان

5- نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره، شارف، ترجمه فیروزبخت

6- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی و کاربست آن در درمان، جرالد کوری، ترجمه سیدمحمدی

 

 روانشناسی شخصیت

سرفصل ها

درآمدي بر نظریه شخصیت، مطالعه شخصیت، نظریه شخصیت، مطالعه علمی انسان، نظریه هاي: روان تحلیلی فروید، روانشناسی فردی آدلر و نظریه تحلیلی یونگ

نظریه‌هاي روابط شی شامل ( هارتمن، کلاین، ماهلر، کوهات، کرنبرگ، اینثورث و بالبی ) روان کاوي انسان‌گراي فروم، روان‌کاوي اجتماعی هورناي، سالیوان، اریکسون و هنری موری

نظریه اسکینر، بندورا و راتر و میشل، نظریه گروهی مورینو، التقاطی مورفی، رویکردهاي صفات آلپورت، کتل، آیزنک

نظریه مزلو، راجرز ، نظریه جورج کلی، رویکرد وجودی رولو می، رویکردهای جدید : سلیگمن، رویکرد مک گري و پل کاستا، رویکرد هاي حیطه محدود ( مک کللند ، زاکرمن ، باس و پلامین).

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه­های شخصیت مولف (شولتز) ترجمه کریمی وهمکاران، انتشارات ارسباران

3- نظریه های شخصیت مولف (فیست) ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات روان

4- شخصیت(نظریه و پژوهش) مولف (پروین) ترجمه کدیور و جوادی ویراست هشتم - انتشارات آییژ

 

 کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

سرفصل ها

مفاهیم کلی، تاریخچه، ویژگیها و کاربرد آزمونهای روانی،انواع آزمون از نظر موضوع ، انواع سوالات آزمونها (تشریحی، پاسخ کوتاه و....) طرز تهیه سوالات و ویژگی آنها ، تجزیه تحلیل سوالات آزمونها (ضرایب دشواری ، تمییز، تحلیل عاملی و...)

روشهای آماری آزمونها (انواع متغیرها، واحدهای اندازه‌گیری، گرایش مرکزی و پراکندگی ضرایب همبستگی و...) و پایایی و روایی آزمون‌ها (تقسیم بندی و انواع آنها).

هنجارها و نیمرخ‌ها (انواع نرم و هنجار و توصیف و ویژگی های آنها )، اجرا و نمره گذاری آزمونها و شرایط اجرا ، نظریه های هوش(هب ،جنسن و... انواع هوش: سیال و متبلور و...). آزمونهای هوش)بینه، وکسلر، مکعبهای کهاس، ریون، لایتر، آدمک گودیناف، آندره- ری، موزائیک ژیل، الینویز ، آزمونهای چند سطحی، آزمونهای تفکر مفهومی، کتل و ...)

آزمونهای تشخیصی شخصیت MMPI، آزمون میلون، SCL90و آزمونهای فرافکن(ررشاخ وTAT) آزمونهای عزت نفس، رجحان های شخص جملات ناتمام و داستانهای ناتمام و...،سنجش رغبتها، ارزشها و نگرشها (هالند، آنا رو، سوپر، استرانگ، استرانگ کمپبل، کودر، نگرش سنج لیکرتی، مقیاس آزگود و ...(آزمون‌های تشخیصی (آزمون بندر گشتالت)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- راهنمای سنجش روانی، (جلد 1 و 2)، تألیف گری گراث، مارنات، ترجمه شریفی و نیکخو، ویرایش 2003، انتشارات سخن

3- آزمون‌های روانی (مبانی نظری و علمی)، تألیف گنجی، انتشارات ساوالان

4- آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی، تألیف کرمی، انتشارات روان‌سنجی

5- روان‌سنجی، حمزه گنجی، انتشارات ساوالان

  

 

 

 

 

پرسش های پاسخ داده شده
 • ابوالفضل

  [ 1397/06/16 9:50:59 ]

  با عرض سلام و خسته نباشید.ضمن تشکر سوالی در رابطه با کنکور ارشد مشاوره داشتم.برای قبولی در این رشته ابتدا اینکه اصلا نیازه تمام دروس رو مطالعه کرد؟. و اینکه اگر دوتا از سه تا دروسی که ضریب 3 میخورن رو بالای50 بزنی بعد بقیه رو در حد ده تا بیست درصد بزنی امکان قبولی در یکی از شاخه های مشاوره هست؟.تشکر.


  باسلام 

  بهترین راه در زمان کم پوشش دروسی است که ضرایب بالا دارند همون دروس رو اگر بالا بزنید و بقیه موارد رو با درصد های پایین تر بزنید امکان قبولی موجود است.

 • ملیحه

  [ 1397/04/26 16:25:58 ]

  سلام بنده درحال حاضر دانشجو رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری هستم میرم ترم ۷ واسه ارشد میخوام تغییر رشته بدم و به مشاوره علاقه دارم ایا امکانش هست کنکور مشاوره بدم؟


  سلام 

  بله می توانید.

 • مرتضی بداغی

  [ 1397/03/15 20:5:41 ]

  سلام بنده ترم آخر کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی هستم. و قصد تغییر رشته رو برای ازمون ارشد دارم چه رشته هایی رو میتونم انتخاب کنم؟


  سلام 

  میتوانید هم در رشته خودتون تغییر گرایش بدین هم در رشته های دیگر هیچ ممانعتی وجود ندارد.

 • نرگس حسن خانی

  [ 1397/01/24 1:33:16 ]

  سلام کارشناسی مشاوره راهنمایی دارم میخام برای ارشد 97شرکت کنم ولی درسی رو کامل نخوندم وبلد نیستم از تستهای 8سال اخر استفاده کنم امکان قبولی دارم؟؟واینکه پک مشاوره شامل چند دوره تست هست؟؟


  درود دوست عزیز

  پک مشاوره شامل کتاب 8 آزمون هست که 8 کنکور از سالهای گذشته را دربرمیگیرد.
  قبولی در آزمون مستلزم مطالعه دقیق و منظم و استفاده از مشاوره تحصیلی می باشد.
  با آرزوی موفقیت شما

 • افشین

  [ 1397/01/18 20:14:27 ]

  با عرض سلام و احترام، بنده فارغ التحصیل کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستانی دانشگاه فرهنگیان و شاغل هستم، میخواستم برای ارشد روانشناسی تربیتی شرکت کنم آیا رشته روانشناسی تربیتی با رشته کارشناسیم مرتبط هست؟


  سلام دوست عزیز

  بعضی از دروس این دو رشته مشترک هستند مثل درس روان شناسی رشد،
  دروس دیگر متفاوت هستند که باید مطالعه شود.
  با آرزوی موفقیت شما

 • فاطمه

  [ 1397/01/05 22:51:22 ]

  سلام من ميخواستم ازمون ١٧ فروردين رو شركت كنم نميدونم بايد چيكار كنم و از قبل عيد هم هر چي تماس ميگيرم كسي جواب نميده لطفا راهنماييم كنيد رشتم هم مشاوره هست مقطع كارشناسي ارشد


  سلام دوست عزیز،

  برای ثبت نام هم به صورت تلفنی هم به صورت حضوری مشاورین ما در خدمتتان هستند،
  تلفن تماس برای ثبت نام 0218506
  با آرزوی موفقیت شما.

 • فاطمه

  [ 1397/01/05 22:50:54 ]

  سلام من ميخواستم ازمون ١٧ فروردين رو شركت كنم نميدونم بايد چيكار كنم و از قبل عيد هم هر چي تماس ميگيرم كسي جواب نميده لطفا راهنماييم كنيد رشتم هم مشاوره هست مقطع كارشناسي ارشد


  درود دوست عزیز

  برای ثبت نام آزمونها میتوانید با واحد آزمون موسسه تماس بگیرید،
  همچنین میتوانید از طریق شماره 09363468379
  در فضای مجازی با همکاران واحد آزمون در ارتباط باشید.
  با آرزوی موفقیت شما

 • سعیده السادات

  [ 1396/10/17 18:55:46 ]

  باسلام.من فازغ التحصیل رشته زبان وادبیات فارسی هستم و در کنکور ارشد در رشته مشاوره ثبت نام کرده ام .علاقه بسیار زیادی به کار در این رشته دارم و در حال حاضر مربی پیش دبستان هستم.از شما کارشناسان محترم در مورد شیوه خواندن برای کنکور و موفقیت راهنمایی میخواستم.کدام یک از بخش های رشته مشاوره را باید بیشتر وبهتر بخوانم وهمچنین در مورد درس زبان هم راهنمایی میخواستم چگونه بخوانم که درصد بالایی د راین درس داشته باشم


  سلام خدمت شما

  شیوه صحیح مطالعه
  این شیوه دارای پنج مرحله است که در هر یک از این مراحل هدف خاصی دنبال می شود. در واقع این اصل یکی از ویژگیهای مهم این روش محسوب می شود، زیرا ضمن اینکه انرژی روانی و قوای ذهنی فرد در هر مرحله معطوف به یک هدف است و در نتیجه قدرت تمرکز و توجه فرد را بیشتر می کند، همچنین از پراکندگی ذهنی جلوگیری می کند و مانع هدر رفتن نیرو و بروز خستگی می شود.

  ۱- خواندن اجمالی
  در این مرحله مبحث مورد نظر را یک بار و بدون هدف یادگیری صرف بخوانید. هدف این مرحله فقط آشنایی با موضوع کلی مورد بحث است.

  ۲- سازماندهی
  در این مرحله یک بار دیگر اقدام به خواندن مبحث مورد نظر کنید با این هدف که نکات اصلی و اطلاعات جزئی را از یکدیگر جدا کنید. نیازی نیست که به تمام مطالب به طور یکسان اهمیت داده شود، بلکه سطوح مختلف متن، از جمله تز اصلی، نکات اصلی و اطلاعات جزیی دارای سطوح اهمیت متفاوتی هستند. توجه به این تفاوتها موجب درک کامل و نگهداری کامل مطلب و حافظه و نیز همچنین موجب ایجاد یک چهارچوب فکری جهت یادگیری مثبت مراحل بعد می گردد.

  ۳- علامت گذاری و حاشیه نویسی
  در این مرحله سعی کنید سطوح اهمیت را توسط علامت هایی از هم متمایز کنید. برای این کار می توانید از علائمی مانند پرانتز، ضربدر، خط کشی، و یا رنگ کردن استفاده کنید. هدف این کار سرعت بخشیدن به امر مرور و یافتن نکات اصلی و مهم متن است. همچنین در حاشیه سمت راست هر پاراگراف با استفاده از یک یا دو عبارت کوتاه، موضوع اصلی مورد بحث در آن پاراگراف را مشخص کنید.

  ۴- خلاصه نویسی
  در این مرحله سعی کنید با استفاده از قسمتهای علامت گذاری شده و حاشیه ها، خلاصه ای از آنچه که تا آن مرحله به ذهن سپرده اید به روی کاغذ بیاورید. ضرورتی ندارد که مطالب خلاصه شده عیناً به ترتیب مطالب کتاب باشد. نکته بسیار مهم اینکه هر کس فقط می تواند از خلاصه ای که خود تهیه کرده استفاده کند و این خلاصه نویسی هرگز برای فرد دیگری مفید نخواهد بود، چرا که هر شخصی براساس تواناییهای هوشی و استعداد یادگیری خاص خود این کار را انجام می دهد.

  ۵- مطابقت
  در این مرحله به متن اصلی برگردید و کنترل کنید که چیزی را از قلم نینداخته باشید. همچنین ساختمان خلاصه تهیه شده را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز نسبت به تصحیح و تکمیل آن اقدام کنید.

  موانع تمرکز حواس
  حواس پرتی غالبا به دو دسته کلی تقسیم می شود:
  ۱- درونی: معمولاً به دلایلی از قبیل بیماری، ضعف، خستگی، گرسنگی، بی خوابی و مانند آن ایجاد می گردد.
  ۲- بیرونی: معمولاً به دلایلی از قبیل مشکلات روحی و عقلی، مشکلات خانوادگی، عدم وجود علاقه، دل زدگی، مشغله ذهنی، تخیلات، شرایط نامساعد جوی، سر و صدا، و مانند آن ایجاد می گردد.
  موارد مذکور ، همگی سبب کاهش تمرکز حواس می شوند. تمرکز حواس، کلید کارآمدی در امر مطالعه به شمار می رود. کلید اساسی تمرکز حواس، کاربرد فنونی است که خواننده را در عمل مطالعه فعال می سازد و سبب ایجاد واکنش در حین مطالعه می شود.
  این فنون عبارتند از:
  ۱- سؤال کردن: خواننده را به سمت نویسنده هدایت می کند.
  ۲- استنباط کردن: نتیجه بررسی هایی است که خواننده از موارد مطالعه شده و نتیجه ای که از آن می گیرد انجام می دهد.
  ۳- تجسم کردن: کاربرد حواس خواننده و جان دادن به کلمات نویسنده است.
  ۴- علامت گذاری و حاشیه نویسی: خواننده را وامی دارد تا درباره ساختمان مطلب مورد مطالعه تصمیم گیری کند.
  ۵- ربط دادن: خواننده، مطلب و اندیشه های نویسنده را با سایر اطلاعات خود ربط می دهد.

  نکات اساسی در مطالعه
  ۱- برنامه مطالعه خود را با دیدی واقع بینانه طرح ریزی کنید و مقدار زیادی از کار را برای یک مدت محدود نگذارید.
  ۲- گاهی کارهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده ممکن است برنامه مطالعاتی شما را به هم بزند، بنابراین برای این کارها وقت لازم را پیش بینی کنید.
  ۳- از بهترین ساعات خود برای مطالعه استفاده کنید و درسهای سنگین تر را برای ساعاتی که بهتر می توانید کار کنید قرار دهید یعنی زمانی که آمادگی ذهنی شما بیشتر است.
  ۴- مطالب مشابه را با هم نخوانید، زیرا با هم اشتباه می شوند و در کار شما مزاحمت ایجاد می کنند.
  ۵- به آنچه که یاد می گیرید فرصت دهید تا جا بیافتد، یعنی تحکیم پیدا کند تا بیشتر در حافظه باقی بماند و زود از بین نرود.
  ۶- با فاصله زمانی مطالعه کنید تا یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی تداخلی نکنند.
  ۷- سعی کنید آنچه را که آموخته اید مورد استفاده قرار دهید و به کار بندید و حتی الامکان به آنها فکر کنید.
  ۸- سعی کنید کل مطلب را در نظر بگیرید و روابط بین اجزا را درک کنید.
  ۹- برای مطالعه یک فصل ابتدا عناوین درشت را بخوانید و سپس یک نگاه کلی به فصل بیندازید و اگر خلاصه فصل وجود داشت آن را بخوانید و سپس جزء به جزء مطالب را بخوانید.
  ۱۰- از مطالب مهم یادداشت بردارید.
  ۱۱- روی یک فصل از کتاب زیاد معطل نشوید. درک کامل یک فصل زمانی حاصل می شود که کل کتاب یا لااقل نصف آن را بخوانید بنابراین ابتدا با سرعت پیش بروید، بعد دوباره به اول کتاب برگردید و مطالعه دقیق مطالب را از سر بگیرید.
  ۱۲- اگر در زمان مطالعه افکار مزاحم و فکر کارهای روزمره در یادگیریهای شما اخلال ایجاد می کند، سعی کنید که از آنها یادداشت بردارید و هر چه سریعتر آن را از حافظه خود دور کنید.
  ۱۳- مجموعه ساعات خود را در هفته بر حسب اولویتی که به درس خاص می دهید بین دروس مختلف تقسیم کنید. اولویت بندی درسها بر حسب ضعف شما در آن درس یا اهمیت درس و یا ضریب آن درس معین می شود.
  ۱۴- درسهای سخت را در یک روز یا یک هفته متمرکز نکنید.
  ۱۵- سعی کنید پس از هر یک ساعت درس خواندن، پانزده دقیقه به خود استراحت دهید و در این مدت هیچ گونه مطالعه (حتی غیر درسی) نداشته باشید.
  ۱۶- اوقات درس خواندن خود را از کم به زیاد برنامه ریزی کنید. یعنی ابتدا با ساعات کمتر شروع کنید و سپس به مرور تعداد ساعات فعالیت درسی خود را افزایش دهید.
  ۱۷- سعی کنید در خلال برنامه تان به فعالیت های اجتماعی دلخواه و یا سرگرمی و ورزش مورد علاقه تان بپردازید و یا در جمع دوستان و اقوام قرار گیرید.
  ۱۸- حتی الامکان در سکوت و فضای بسته و خلوت مطالعه کنید.
  ۱۹- مکان مطالعه شما باید دارای تهویه مناسب و نور کافی باشد.
  ۲۰- معمولا یادگیری در ساعات اولیه روز بسیار بهتر از ساعات انتهای شب صورت می گیرد.
  ۲۱- داشتن تفکر مثبت و خرید خوش بینانه نسبت به نتیجه امتحان، بهترین تأمین روانی برای استفاده از حداکثر تواناییهاست.
  ۲۲- با قطعه قطعه کردن مطلب هر کتاب و اختصاص دادن هر دوره زمانی به یک قطعه خاص، استرس ناشی از حجم درسها را به حداقل برسانید.

  موفق باشید

 • محدثه

  [ 1396/09/30 11:25:46 ]

  با سلام و تشکر از خدمات خوب و مفید شما.. بنده رشته ی روابط عمومی و افکار سنجی از گروه علوم ارتباط رو دارم.. امسال حسب علاقه در رشته ی مشاوره شرکت کردم، قصد دارم در گرایش مشاور خانوادگی رتبه بیارم، میخواستم بپرسم صرفا اگر دروس مربوط به مشاوره ی خانواده رو که در لیست منابع آزمون97 ذکر شده رو بخونم کفایت میکنه برای قبولیم در گرایش مشاوره خانوادگی؟ ممنونم از پاسختون، موفق باشید..


  با سلام دوست عزیز،

  داشتن درصد بالا در دروس تخصصی هر گرایش کفایت میکند اما برای داشتن شانس قبولی بیشتر درسهای مشترک گرایشهای مختلف این رشته را نیز مدنظر قرار دهید،
  برای بهره مندی از مشاوره تخصصی رایگان با ما درارتباط باشید.
  با آرزوی موفقیت شما...

 • نصیر فلاحتی

  [ 1396/09/16 19:0:42 ]

  با سلام آیا بنده با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و طی دوره ی کارورزی مربوطه میتوانم مجوز دفتر مشاوره یا موارد مشابه را دریافت نمایم. با تشکر از لطف شما به جهت پاسخگویی


  سلام خدمت شما


  من شرایط اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی براتون کامل ارسال می کنم :

  شرایط اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی  به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی افراد مجاز به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره الزاماً باید حداقل دارای 2 مدرک در یکی از گرایش های روان شناسی یا مشاوره باشند و از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره قبلاً پروانه اشتغال به فعالیت حرفه ای دریافت نمایند. بدیهی است صرف داشتن کارت عضویت سازمان مجوزی برای ارائه مشاوره و روان شناسی نیست.
  لذا از کلیه همکاران محترم که قصد فعالیت حرفه ای دارند تقاضا می شود حتماً با مراجعه به سازمان ضمن عضویت مبادرت به دریافت پروانه اشتغال نمایند بر همین اساس کسانی که مدت اعتبار پروانه آنها به پایان رسیده است جهت تمدید پروانه خود هرچه زودتر اقدام نمایند در غیر اینصورت مجاز به ارائه خدمات حرفه ای نمی باشند و جهت اطلاع در صورت تاخیر مجدداً باید در مصاحبه تخصصی کمیسیون مربوطه شرکت نمایند.

  دکتر محمد حاتمی معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای در گفتگو با سرویس خبر روابط عمومی سازمان اعلام نمود، برحسب مصوبه شورای مرکزی کسانی که در دو مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری فارغ‌التحصیل نشده اند، پروانه اشتغال نمی توانند دریافت دارند. لذا به تمام متقاضیان تحصیل در رشته های روان شناسی و مشاوره توصیه می نماید که به این مصوبه سازمان توجه نمایند: لازم به ذکر است این مصوبه شامل کسانی می شود که از بهمن ماه 1393 در دانشگاه ها پذیرفته می شوند.
   
  به اطلاع کلیه روان شناسان و مشاوران می رساند برحسب مصوبه شورای مرکزی پروانه تخصصی اشتغال به افرادی اعطاء می شود که در دو مقطع تحصیلی آموزشی و پژوهشی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل شده باشند. همچنین به فارغ التحصیلان پژوهش محور در هر مقطعی پروانه اشتغال حرفه ای تعلق نمی گیرد.
  بنابراین کلیه روان شناسان و مشاوران دارای پروانه مجاز به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره موظف هستند با نصب تابلو و اخذ هزینه مطابق تعرفه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در استان و شهرستانی که در پروانه درج شده است فعالیت نمایند. همچنین اطلاع رسانی مرتبط با خدمات روان شناسی و مشاوره از طریق رسانه ها، معابر عمومی، و محیط های مجازی ضرورت دارد منطبق بر اصول علمی اخلاقی و حرفه ای روان شناسان و مشاوران انجام پذیرد. بر این اساس استفاده از هرگونه عناوین مغایر با حوزه ی تخصصی افراد به گونه ای که مصداق اغفال مراجعان تلقی شود، تخلق تلقی شده و با آنها برخورد قانونی می شود.
  از همکاران محترم حوزه های روان شناسی و مشاوره و نیز کلیه شهروندان ارجمند که به استناد موارد ذکر شده، شاهد تخلفی هستند، درخواست دارد مراتب را بصورت کتبی و همراه مستندات در تهران به سازمان مرکزی و در استان به شورای استانی که آدرس آنها در سایت سازمان موجود است ارسال فرمایند.
   

  شرایط اخذ پروانه اشتغال

  1- دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس در رشته های روان شناسی و مشاوره
  2- عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
  3- حداقل یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی متقاضی گذشته باشد
  4- داشتن کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد

  نکته: شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 96 مصوب نمود ارائه گواهی انجام کارورزی برای تقاضای پروانه حرفه ای ضروری نمی باشد. بدیهی است کمیسیون های تخصصی صلاحیت علمی-تخصصی و مهارت های حرفه ای داوطلبان دریافت پروانه را در ابعاد مختلف دقیقاً مورد بررسی قرار خواهند داد. لذا داوطلبان پروانه می بایست از دانش و مهارت های لازم حرفه ای و تخصصی برخوردار باشند.

  مراحل صدور پروانه

  پس از عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، متقاضی دریافت پروانه اشتغال تخصصی، فرم 111 ( لینک فرم ) را تکمیل کرده و کلیه مدارک درج شده در فرم را ارسال می نماید. کلیه مدارک بدون حضور شخص، در کمیسیون مربوطه بررسی شده و چنانچه مدارک از سوی کمیسیون پذیرش شود، به صورت کتبی به متقاضی اطلاع رسانی می شود.
  * به دلیل اینکه بررسی پرونده و مصاحبه متقاضی فقط توسط کمیسیون تخصصی صورت می گیرد، تعیین زمان مصاحبه متقاضی مشخص نبوده و شرکت در مصاحبه توسط اداره هماهنگی کمیسیون ها به اطلاع متقاضی می رسد.
  پس از انجام مصاحبه، چنانچه متقاضی در مصاحبه تخصصی پذیرفته نشود، علت عدم قبولی به صورت کتبی به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد. پذیرفته شدگان نیز پس از طی مراحل صدور پروانه تخصصی از سوی سازمان، برای مراسم تحلیف و دریافت پروانه دعوت خواهند شد.
   

  مراحل تکمیل پروانه کار

  برای تمدید پروانه کار شخص باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، فرم 114 ( لینک فرم ) را تکمیل و به همراه کلیه مدارک مندرج در فرم، ارسال نماید. چنانچه زمانی که شخص برای تمدید پروانه کار اقدام می نماید، حداقل شش ماه از پایان اعتبار پروانه گذشته باشد، تمدید پروانه منوط به قبولی در مصاحبه تخصصی خواهد بود.

  ** نکات **

   موارد زیر از سایت نظام روان شناسی و مشاوره استخراج شده است:
  مدرکی مورد تایید این سازمان است که آموزشی و پژوهشی حضوری باشد. مجازی، الکترونیکی، افتخاری، پژوهش محور و ... مورد تایید نمی باشد.
  علوم تربیتی و گرایش های آن نامرتبط می باشد.
  دو مقطع تحصیلی باید مرتبط با روان شناسی و مشاوره باشد.
  تبصره: داوطلبان نامرتبطی که قبل از بهمن 93 وارد دانشگاه شده اند، با داشتن مقطع ارشد و یا دکتری روان شناسی و یا مشاوره می توانند در صورت قبولی در آزمون تخصصی سازمان، مراحل مجوز گرفتن خود را طی کنند.
  مراحل اخذ مجوز گذراندن کاروزی و مصاحبه حرفه ای می باشد.
   
   


  منبع: وبسایت رسمی سازمان نظام روانشناسیاولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •