منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریتمنابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

آزمونهای برنامه­ ریزی شده گروه مدیریت کد (1142)

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

بازرگانی

دولتی

صنعتی

IT

تکنولوژی

مالی

مدیریت کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی

زبان عمومی و تخصصی

30

3

3

3

3

3

2

3

3

ریاضی و آمار

40

2

2

2

2

2

3

3

2

تئوریهای مدیریت

25

3

3

3

3

3

0

2

3

اقتصاد خرد و کلان

20

2

2

2

2

2

3

2

2

مالیه عمومی و بودجه

20

0

2

0

0

0

0

0

0

حسابداری دولتی

20

0

2

0

0

0

0

0

0

تحقیق در عملیات

( بازرگانی و صنعتی )

25

2

0

2

2

2

0

0

2

مدیریت مالی

20

2

0

0

0

0

4

0

2

مدیریت تولید

20

0

0

2

1

2

0

0

0

بازاریابی

20

2

0

0

1

0

0

2

2

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

20

0

0

0

0

0

4

0

0

مبانی کارآفرینی

20

0

0

0

0

0

0

3

0

حسابداری مالی و صنعتی

20

0

0

0

0

0

4

0

0

 

 


تاریخ برگزاری آزمون‌های حضوری :

 

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم

آزمون ششم

آزمون هفتم

آزمون هشتم

25% اول

(آموزشی)

25% دوم

(آموزشی)

50% اول

(سنجشی)

25% سوم

(آموزشی)

25% چهارم

(آموزشی)

100%

(سنجشی)

100%

(شبیه سازی)

100%

(شبیه سازی)

صبح جمعه

3/8/92

17/8/92

1/9/92

15/9/92

29/9/92

13/10/92

27/10/92

11/11/92

 

 

تاریخ برگزاری آزمون‌های اینترنتی :

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

 (تعیین سطح)

 (تعیین سطح)

(جامع)

 (جامع)

26/7/92

24/8/92

20/10/92

4/11/92

 

 

www.MahanPortal.ir

 

ماهانی عزیز:

موسسه ماهان به دانشجویان عزیز نسل جدید خدمات خود را از طریق پورتال آموزشی ماهان ارائه می دهد. این     خدمات در راستای یکسان سازی شرایط برای تمامی دانشجویان در سراسر کشورایجاد شده است.

پاسخ به پرسش های تخصصی،مشاوره اینترنتی، آزمون های اینترنتی،تالارهای علمی گفتگوی دانشجویی و هر آنچه که یک دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان بیابد.

بودجه­بندی آزمون مجموعه مدیریت

شماره آزمون

فهرست مطالب

25%

اول

(آزمون اول)

 

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- یادآوری (توان، رادیکالها، تعیین علامت ، لگاریتم و قدر مطلق ، جزء صحیح ،مثلثات و . . . . )

2- تابع (دامنه، برد،تساوی توابع ، یک به یک، معکوس، مرکب، زوج و فرد، پوششی و . . .)

3-بسط دو جمله‌ای

4- حد تابع (مفاهیم اولیه، تعریف، قضایا، صورتهای مبهم 0 و  و  و  و  و  و )

5- پیوستگی (تعریف، انواع پیوستگی، رفع شدنی و رفع نشدنی، بررسی پیوستگی توابع مختلف، قضایای پیوستگی، بررسی فاصله پیوستگی و . . .)

آمار: آمار توصیفی شامل: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پارامترهای پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته

تئوریهای مدیریت: مفاهیم اولیه و کلیات مدیریت، مکاتب مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستم­ها خلاقیت و نوآوری

اقتصاد خرد: کلیات اقتصاد- تئوری تقاضا- عرضه و تعادل

اقتصاد کلان: آشنایی با مدلها و الگوهای اقتصادی کلاسیک حسابداری ملی (حسابهای ملی- شاخص قیمت)

مدیریت مالی: کلیات مدیریت مالی، صورت های مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی- برنامه ریزی سود از طریق تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرم ها

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک: 1 مفاهیم اولیه سرمایه گذاری، فرایند، سرمایه گذاری، انواع سرمایه‌گذاری ، مفاهیم اولیه ریسک ، منابع ریسک ، محیط سرمایه گذاری ، مفاهیم اولیه مهندسی مالی ، انواع ریسک های مالی ، انواع اوراق بهادار ، ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه ، ساختار و انواع صندوق های سرمایه گذاری ، ارزش خالص دارایی ها ( NAV ) ، انواع بازارهای مالی ، شاخص های اوراق بهادار

بازاریابی: معرفی بازاریابی، تعریف‌ها، ابعاد گوناگون مارکتینگ، مدیریت بازاریابی، سیستم بازار، محیط بازاریابی، استراتژی‌های رقابتی، برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی، برنامه‌ریزی استراتژیک کلان شرکت، برنامه‌ریزی استراتژیک واحدها، مدیریت فرآیند بازاریابی و برنامه‌ریزی بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی

حسابداری دولتی:

‌- کلیات حسابداری دولتی

- مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

تعریف حسابداری و حسابداری دولتی؛ انواع فعالیت­های دولت؛ مقایسه سازمان های دولتی و سازمان­های بازرگانی بخش خصوصی؛ مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی؛ مبانی حسابداری دولتی؛ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی؛ اصول بنیادی حسابداری دولتی؛ انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ایران؛ انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی، معیارهای اندازه­گیری جریان منابع مالی و جریان منابع اقتصادی

مالیه عمومی و بودجه:

 مالیه عمومی:

- حدود مالیه عمومی و وظایف دولت

- درآمدهای مالیاتی دولتها(بخش اول)

تعریف و موضوع مالیه عمومی؛ مالیه عمومی و مالیه خصوصی؛ حدود وظایف دولت؛ ماليه تبعی يا اقتضايي؛ وظایف مالیه عمومی؛ اصول و قواعد كلي مالياتها؛ اصل عدالت و مساوات؛ تعیین مبانی مالیات و اعمال نرخ مناسب.

بودجه:

- کلیات و تعاریف بودجه

- اصول بودجه

تعاریف و سیر تحول بودجه؛ اصول بودجه؛ اهداف و ضرورت بودجه؛ ارتباط بودجه با مدیریت؛ جنبه اقتصادی بودجه؛ کسری بودجه و مدیریت آن

مدیریت تولید: پیش‌بینی تقاضا، مکان‌یابی، طراحی استقرار، اتوماسیون

مبانی کارآفرینی: موفقیت برنامه ریزی مسیر شغلی ، مراحل تکامل جوامع بشری ، مفهوم و تعریف کسب و کار ، نگرشها به کسب و کار ، انواع کسب و کار ، روش های راه اندازی کسب و کار

پژوهش عملیاتی: مدل‌سازی، روش ترسیمی، روش سیمپلکس (مفاهیم اولیه، حالت‌های خاص جدول و مدل سیمپلکس در حالت محدودیت کوچکتر مساوی)

حسابداری مالی و صنعتی: چرخه حسابداری : چرخه حسابداری در واحدهای خدماتی (شامل معادله حسابداری، ثبت در دفتر روزنامه، ثبتهای تعدیلی، و تهیه صورتهای مالی)- چرخه حسابداری در واحدهای بازرگانی (شامل برخورد با انواع تخفیفات، روش های ارزیابی موجودی کالا، قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، اشتباهات موجودی کالا و برآورد موجود کالا با روش سود ناخالص)- حسابداری دارایی ها : حسابداری وجوه نقد (شامل تهیه صورت مغایرت بانکی و تنخواه گردان)- حسابداری مطالبات (شامل برخورد با مطالبات مشکوک الوصول و روش های برآورد مطالبات مشکوک الوصول)- حسابداری دارایی های ثابت (شامل تعیین بهای تمام شده دارایی تحصیل شده، استهلاک دارایی ثابت، کنارگذاری و فروش دارایی ثابت، مخارج جاری و سرمایه­ای پس از تحصیل و معاوضه دارایی ها)

25%

دوم

(آزمون دوم)

 

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- مجانب (قائم، افقی، مایل، مجانب توابع مختلف و . . .)،2 - مشتق (تعریف مشتق، بررسی مشتق توابع چند ضابطه‌ای، محاسبه مشتق توابع با استفاده از تعریف، بررسی مشتق پذیری توابع، مشتق توابع معکوس مثلثاتی، مشتق تابع مرکب، قاعده زنجیره­ای مشتق، مشتق تابع ضمنی، مشتق معکوس تابع، مشتق توابع پارامتری، مشتق مراتب بالاتر)3- مشتق توابع چند متغیره (دو متغیره، سه متغیره، مشتق جزئی، . . .) 4- مجموعه‌ها (تعریف، اشتراک و اجتماع، تفاضل دو مجموعه، مجموعه متمم، قوانین دمورگان و . . .) ،5- ماتریس (تعریف، انواع ماتریس، جمع و تفریق ماتریسها، ماتریسهای متقارن و پادمتقارن دترمینان، قضایای مربوط به دترمینان، ماتریس همساز، ماتریس الحاقی، معکوس ماتریس، حل دستگاه بروش ماتریس وارون و . . .) 6- بردارها (جمع و تفریق بردارها، اندازه بردار، ضرب بردارها، استقلال خطی، وابستگی خطی)

آمار: مبادی احتمال، تابع احتمال گسسته و تابع احتمال پیوسته

تئوریهای مدیریت: تصمیم گیری کلیات برنامه ریزی انواع برنامه ریزی - سازماندهی

اقتصاد خرد: کشش- بررسی رفتار مصرف کننده

اقتصاد کلان: بررسی تعادل و وضعیت بازار کالا و خدمات و سیاست های مالی

مدیریت مالی: برنامه ریزی مالی و بودجه بندی،سیاست های سرمایه در گردش،بودجه بندی سرمایه ای (ریاضیات مالی،روش های ارزیابی طرح ها و مقایسه آنها)

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک : 1نحوۀ معامله اوراق بهادار ، انواع سفارشات ، محدوده زمانی سفارش ، حساب ودیعه ، خرید اعتباری ( ودیعه اولیه و ودیعه واقعی ) ، فروش استقراضی ، انواع حسابهای کارگزاری ، ریسک و بازده (شامل تعریف انواع ریسک و بازده، ، اندازه گیری ریسک و بازده ، بازده اوراق قرضه و گواهی خرید ، تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی و رکود ستیزی ، رابطۀ ریسک و بازده ، ضریب بتا ( β )، منحنی های بی تفاوتی ، دیرش و تحدب) ، مدل تک عاملی و چند عاملی، مدل بازار، بهینه سازی در مدل‌های عاملی، تخمین α و β ، بتای اساسی

بازاریابی: رفتار مصرف‌کننده، فرآیند تصمیم‌گیری، عوامل موثر در فرآیند خرید، رفتار خریداران سازمانی، تقسیم‌بندی بازار، معیارها و متغیرهای تقسیم بازار، انتخاب بازار هدف، پیش‌بینی فروش، تخمین اندازه و سهم بازار، مسایل مربوط به پیش‌بینی، مدیریت محصولات، موضع‌یابی، مدیریت آمیخته محصول، مدیریت محصولات جدید، منحنی عمر محصول، نام‌گذاری، بسته‌بندی، ضمانت‌نامه و خدمات.

حسابداری دولتی:

- تعاریف و اصطلاحات در حسابداری دولتی

- مراحل انجام هزینه و درآمد در حسابداری دولتی

- بودجه و عملیات حسابداری آن

- خزانه و عملیات حسابداری آن

تعریف اعتبار، تخصیص اعتبار و سایر منابع تامین اعتبار؛ اختلاف میان درآمد عمومی، اختصاصی و شرکت­های دولتی؛ انواع پرداخت­ها در دستگاه­های دولتی؛ فرق پیش­پرداخت و علی­الحساب؛ انواع تنخواه­گردان در حسابداری دولتی؛ مراحل انجام هزینه؛ اختیار و مسئولیت مراحل انجام هزینه؛ بررسی کامل نظارت مالی؛ مراحل انجام درآمد؛ روش­های پیش­بینی درآمد؛ آشنایی با بودجه؛ مراحل بودجه؛ طبقه­بندی بودجه؛ عملیات حسابداری بودجه ای در اداره خزانه؛ حسابداری بودجه­ای در دستگاه­های دولتی؛ آشنایی با خزانه؛ ثبت­های مالی و بودجه­ای در خزانه؛ نحوه محاسبه مازاد تخصیص نیافته؛ تنظیم صورت­های مالی در خزانه؛ معادله حسابداری خزانه

مالیه عمومی و بودجه:

 مالیه عمومی:

- درآمدهای مالیاتی دولتها(بخش دوم)

- هزینه های عمومی دولتها

نرخ های مالیاتی و عدالت عمودی؛ قرضه های عمومی؛ انواع مالیات؛ ترکیب هزینه های دولت؛ دسته­بندی هزینه ها؛ تقسیم بندی هزینه در بودجه دولتی ایران.

بودجه:

- مراحل بودجه

- تنظیم و پیشنهاد بودجه

- تصویب بودجه

- اجرای بودجه

- نظارت بر بودجه

معرفی مراحل بودجه بندی یا سیکل بودجه ای؛ مرحله تنظیم و پیشنهاد بودجه؛ مراحل تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه

مدیریت تولید: روش‌سنجی و کارسنجی، طراحی محصول، نقطه سربه‌سری، برنامه‌ریزی جامع، منحنی یادگیری، قابلیت اطمینان

مبانی کارآفرینی: فعالیت های مدیریتی و تولیدی در کسب و کار کارآفرینانه ، فعالیت های بازرگانی و مدیریت ریسک در کسب و کار کارآفرینانه، فعالیت های حسابداری و مالی ، برنامه کسب و کار

پژوهش عملیاتی: مدل سیمپلکس (به‌طور کامل)، مدل سیمپلکس ثانویه، مساله ثانویه، روابط ماتریسی

حسابداری مالی و صنعتی: حسابداری بدهی ها : حسابداری بدهی های جاری (شامل حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری و تنزیل اسناد پرداختنی)- حسابداری بدهی های بلندمدت (شامل تعیین قیمت اوراق قرضه، استهلاک صرف یا کسر اوراق قرضه، تعیین سود (زیان) بازخرید قرضه و حسابداری تبدیل اوراق قرضه به سهام)- شرکتهای تضامنی : تشکیل شرکت تضامنی- تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی

تغییر در ترکیب شرکا (شامل ورود و خروج شریک)- تصفیه شرکت تضامنی

50٪ اول

(آزمون سوم)

دوره مباحث 25٪ اول و 25٪ دوم

25%

سوم

(آزمون چهارم)

 

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- کاربرد مشتق (معادلات مماس قائم، زاویه منحنی و محور طولها، زاویه بین دو منحنی صعودی و نزولی بودن تابع، اکسترممهای نسبی، اکسترممهای مطلق، نقاط بحرانی تابع، بررسی جهت تقعر و تحدب تابع، بررسی نقطه، عطف تابع، دیفرانسیل تابع، محاسبه مقدار تقریبی به کمک دیفرانسیل)

2- کاربرد مشتق توابع چند متغیره (اکسترمم توابع چند متغیره مقید، اکسترمم توابع دو متغیر نقاط زینی، دیفرانسیل مرتبه اول و دوم توابع چند متغیره و . ..)

3- مشتق در اقتصاد (توابع هزینه کل، هزینه نهایی، درآمد نهایی، سود کل و سود نهایی نقطه و سر به سر و . . .)

4- دنباله سری ( تعریف ، همگرابی و واگرایی دنباله ، دنباله های متناوب ، دنباله های صعودی و نزولی ، دنباله‌های کران دار و . . . ) ، همگرایی و واگرایی سری ، انواع سری ، مقدار سری و . . .

آمار: توزیع های احتمال گسسته و توزیع های احتمال پیوسته، نمونه گیری، تئوری برآورد

تئوری‌های مدیریت: رهبری، ارتباطات، کنترل، انگیزش و نیازها - ادراک

اقتصاد خرد: بررسی رفتار تولید کننده تئوری هزینه

اقتصاد کلان: بازار پول- سیاست های پولی- تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات و بازار پول (مدل IS و LM )

مدیریت مالی: 50%اول بعلاوه بازده و ریسک (محاسبه آنها، تئوری پرتفوی و ...)

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک: تئوری مارکوئیتز + مدل مارکوئیتز ( Markowitz ) ،محاسبه ریسک و بازده پورتفوی ، محاسبه ریسک و بازده پورتفوی ، انتخاب پورتفوی بهینه ، معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی (شامل تعاریف، محاسبات، تجزیه و تحلیل) ، تئوری بازار سرمایه ، خط بازار سرمایه ( CML )، صرف ریسک ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( CAPM ) ، خط بازار اوراق بهادار ( SML ) ، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT )

بازاریابی: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو، مفهوم جدید کیفیت و خدمت، اهمیت و تاثیر کیفیت محصول و ارائه خدمات، نقش بخش بازاریابی، مشارکت در بهبود کیفیت، تعیین قیمت، فرآیند قیمت‌گذاری، استراتژی قیمت‌گذاری، سیستم و مدیریت توزیع، مدیریت کانال توزیع، مدیریت توزیع فیزیکی.

حسابداری دولتی:

- حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

-حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

بررسی کامل معادله حسابداری در حساب­های مستقل؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای­؛ ثبت­های مالی و بودجه­ای در حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ تعدیلات پایان سال حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ صورت­های مالی حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی؛ عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی؛ نحوه محاسبه مانده وجوه مصرف نشده در حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی؛ تنظیم تراز­مانده حساب­ها؛ تعیین وضعیت درآمد اختصاصی وصول نشده

مالیه عمومی و بودجه:

 مالیه عمومی:

- دولتها و توزیع درآمد

- سیاستگذاری پولی و مالی

- مسائل مربوط به توزیع درآمد و ثروت؛ سیاست های مالی دولت؛ سیاست­های مالی دولت و ظرفیت مالیاتی؛ مسائل مربوط به سیاست­های مالی دولت.

بودجه:

- طبقه بندی بودجه ای

- پیش بینی درآمدها و هزینه ها

روش های تهیه و تنظیم بودجه؛ سازمان های بودجه ای؛ طبقه بندی بودجه؛ انواع طبقه بندی بودجه ای؛ روش های تنظیم و برآورد درآمدها؛ روشهای برآورد هزینه ها.

مدیریت تولید: کنترل موجودی، سیستم‌ها و مفاهیم مدیریت تولید نوین، برنامه‌ریزی سیستم‌های غیرپیوسته، برنامه‌ریزی مواد (MRP)

مبانی کارآفرینی: سیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی ، تعاریف کارآفرین ، فرآیند کارآفرینی ، رویکردهای شناخت کارآفرینان ( رویکرد ویژگی‌ها و رویکرد رفتاری) ، انواع کارآفرینی ، کارآفرینی در سازمان ، استراتژی های کارآفرینی در سازمان ، کارآفرینی در نظریه های اقتصادی ، مدل های کار آفرینی

پژوهش عملیاتی: تحلیل حساسیت و برنامه‌ریزی پارامتریک ، مدل حمل و نقل

حسابداری مالی و صنعتی: حسابداری سرمایه گذاری (شامل تعین بهای تمام شده سرمایه گذاری ،روش های ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت و فروش سرمایه گذاری ها ،شرکت‌های سهامی : حقوق صاحبان سهام (شامل انواع سهام و سود انباشته) و ارزش دفتری هر سهم- تقسم سود- سود سهمی و تجزینه سهام- سهام خزانه- صورت سود و زیان شرکت سهامی (شامل طبقات صورت سود و زیان، سود هر سهم، اصلاح اشتباه و تغییر در رویه حسابداری)

ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی : مفروضات حسابداری- اصول حسابداری- ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی

25%

چهارم

(آزمون پنجم)

 

زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب

ریاضی: 1- انتگرال نامعین، 2-کاربرد انتگرال (مقدار متوسط تابع، محاسبه مساحت، محاسبه حجم حاصل از دوران و . . .) ، 3- دنباله و سری

آمار: آزمون فرض آماری، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگی

تئوریهای مدیریت: شخصیت، فرهنگ سازمانی، تغییر، یادگیری، گروه، منابع انسانی

اقتصاد خرد: تئوری بازارها (بازار رقابت کامل- بازار انحصار کامل فروش)

اقتصاد کلان: بررسی کارایی سیاست‌های پولی و مالی- نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری- نظریات تورم و بیکاری- مسائل تکمیلی

مدیریت مالی: ارزشیابی اوراق بهادار ، ساختار سرمایه- مسائل خاص شرکت‌های سهامی (رای گیری- تقسیم سود- افزایش سرمایه و . . .)

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک: سهام عادی (شامل: تعاریف، ویژگی‌ها و ارزشیابی)، مفاهیم و آزمون‌های کارایی بازار سرمایه، قراردادها و پیمان‌های آتی (شامل: تعاریف، انواع، قیمت‌گذاری)، اوراق اختیار معامله (شامل: انواع، مکانیزم بازار اختیار معامله، قیمت‌گذاری، سود و زیان و استراتژی‌های اختیار معامله) قراردادهای تاخت و قیمت‌گذاری تاخت، نظریه انتظارت، نظریه رجحان نقدینگی

بازاریابی: فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی، ماهیت و اهمیت، تعیین ترکیب فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی، روش‌های ترفیع، آمیخته ترفیع و تشویق، انواع بازاریابی، بازاریابی در سازمان‌های غیرتجاری، بازاریابی بین‌المللی، اهمیت و مشکلات بازاریابی جهانی، تصمیمات عمده در بازاریابی بین‌المللی.

حسابداری دولتی:

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای

حساب مستقل وجوه امانی

بررسی کامل معادله حسابداری در حساب­های مستقل؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای­؛ ثبت­های مالی و بودجه­ای در حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ تعدیلات پایان سال حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ صورت­های مالی حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه تملک دارایی­های سرمایه­ای؛ طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای؛ مراحل انجام طرح یا پروژه؛ ثبت­های بودجه­ای و مالی حساب مستقل وجوه تملک دارایی­های سرمایه­ای؛ نحوه محاسبه کارکرد صورت وضعیت و هزینه آن؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه امانی؛ انواع حساب مستقل وجوه امانی؛ آشنایی با حساب مستقل وجوه سپرده؛ انواع سپرده در حسابداری دولتی؛ عملیات حسابداری در حساب مستقل وجوه سپرده

مالیه عمومی و بودجه: کلیه مطالب مالیه عمومی و بودجه

مدیریت تولید: مدیریت و کنترل کیفیت، کنترل پروژه، تعمیرات نگهداری، تئوری صف

مبانی کارآفرینی: آموزش کارآفرینی ، بررسی تحقیقات کارآفرینی ، خلاقیت ، مباحث جدید کارآفرینی( GEM ، کارآفرینی اجتماعی ، کارآفرینی دانشگاهی )

پژوهش عملیاتی: مدل تخصیص، مدل شبکه، مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح و صفر و یک، مدل برنامه‌ریزی غیرخطی، مدل برنامه‌ریزی پویا

حسابداری مالی و صنعتی: کلیات حسابداری صنعتی : طبقه بندی هزینه ها بر اساس ماهیت، محصول و رفتار- ثبتهای حسابداری و صورتهای مالی واحدهای تولیدی- تجزیه و تحلیل هزینه‌های سربار و تحلیل انحرافات آن- تسهیم هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی- تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

سیستم های هزینه یابی : هزینه یابی سفارش کار- هزینه یابی مرحله‌ای

100٪

(آزمون ششم)

جامع

100٪

(آزمون هفتم)

جامع

100٪

(آزمون هشتم)

جامع

 


×منابع

کتاب‌های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

* زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضانی

*زبان تخصصی:

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

*اصول و مدیریت بازاریابی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مدیریت بازاریابی کاتلر، ترجمه فروزنده نشر آموخته

3- مدیریت بازاریابی جهانی کیگان، ترجمه ابراهیمی، نشر پژوهشهای فرهنگی

*حسابداری دولتی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2-حسابداری دولتی- حیدر احمدی،فرزانه جلالی- انتشارات کتابخانه فرهنگ

*آمار:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- درسی: آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر و منصور مؤمنی جلد (1و2)

3- آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مجتبی محمدنژاد شورکایی، انتشارات مهر سبحان (ماهان)

*مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مدیریت سرمایه گذاری ( درس ) تالیف : شارپ و همکاران ترجمه : شریعت پناهی و جعفری انتشارات اتحاد ( آیلار )

*تئوری‌های مدیریت:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مدیریت عمومی دکتر الوانی مبانی سازمان مدیریت دکتر رضائیان- رفتار سازمانی دکتر رضائیان- مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت- تجزیه و تحلیل سیستم­ها دکتر رضائیان- تئوری سازمان رابینز

3-مروری جامع بر تئوری مدیریت صادق سپندارند انتشارات فرهیختگان دانشگاه

*مدیریت مالی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مدیریت مالی نوین دکتر جهان‌خانی جلد 1 و 2- مدیریت مالی دکتر جهان‌خانی و پارسائیان- مدیریت مالی میانه دکتر پارسائیان- مدیریت مالی دکتر تهرانی

*ریاضی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- دکتر رنجبران

3- ریاضی عمومی مدیریت ابراهیمی و صدقیانی

*پژوهش عملیاتی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کتاب پژوهش عملياتی دکتر محمد رضا مهرگان

3- کتاب انگليسي برنامه­ريزي خطی مودتی

4- جزوات دانشگاه شريف، دکتر کوروش عشقی. کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی صادق سپندارند

*اقتصاد خرد و کلان:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه ها و مسائل دومنیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانی

3- کتاب اقتصاد کلان دکتر تیمور رحمانی

*مالیه عمومی و بودجه:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2-مالیه عمومی و بودجه-  ابوطالب مهندس

3-بودجه- ابراهیمی و فرجوند

4-مالیه عمومی و بودجه- دکتر حمزه خواستار

*مدیریت تولید:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مدیریت تولید و عملیات تألیف دکتر هایده متقی انتشارات آوای پاتریس- کتاب سؤالات تستی در مدیریت تولید تألیف دکتر هایده متقی انتشارت آوای پاتریس چاپ دوم.

* منابع کارآفرینی :

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کارآفرینی ( تعاریف ، الگوها ، نظریات ) دکتر محمود احمد پورداریانی ، انتشارات جاجرمی

3- مبانی کارآفرینی ( شرح ، نکته ، تست های تالیفی و آزمون های سراسری  )- میثم مدرسی ، موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، انتشارات مهر سبحان

4- مبانی کارآفرینی دکتر محمود احمدپورداریانی ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات دانشگاه تهران

5- کارآفرینی ( شاخه کارو دانش ) دکتر محمود احمدپور داریانی ، انتشارات محراب قلم

6-کارآفرینی پیشرفته-دکتر محمود احمدپورداریانی،علی ملکی،انتشارات راه دان

*حسابداری مالی و صنعتی:

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- اصول حسابداری 1و2 دکتر نوروش

3- حسابداری صنعتی 1 دکتر عثمانی

 
پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •