منابع و مباحث دکتری مهندسی برق الکترونیک | موسسه ماهانمعرفی رشته دکتری مهندسی برق الکترونیک و منابع آن


گروههای آموزشی دانشکده مهندسی برق

دکتری  گروه الکترونيک
بسياری از محصولات و خدمات در جامعه نوين امروزی بر پايه عملکرد مهندسان الکترونيک طراحی، توليد، و مورد استفاده قرار می‌گيرند. الکترونيک نوين استفاده از سيستم‌های پيچيده درتمامی شاخه‌های مهندسی و توليد و ساخت را ميسر نموده، به گونه‌ای که به کارگيری اين سيستم‌ها، زندگی نوع بشر را عميقا " متأثر و متحّول ساخته است. کامپيوتر يکی از کارآمدترين اين سيستم‌ها است که از افزاره‌های متنوع الکترونيکی اعم از ديودها، ترانزيستورها ساخته شده در سطح يک تراشه بسيار کوچک می‌باشند، تشکيل می‌شود .

کامپيوترها نيز به نوبه خود در زمينه شناخت نحوه عملکرد و مدل‌سازی افزاره‌های ميکروالکترونيک موجود و يا طراحی و ساخت افزاره‌های جديد مورد استفاده قرار می‌گيرند. همچنين شاخه‌های جديدی از مهندسی نظير مکاترونيک، بيوالکتريک و الکترونيک نوری به ترتيب از تلفيق الکترونيک بامهندسی مکانيک، علوم‌پزشکی و فيزيک نور، پديد آمده‌اند .

هدف از ارائه دوره مهندسی الکترونيک، آموزش و کسب مهارت دانشجويان در جنبه‌های عملی و نظری طراحی و پياده‌سازی سيستم‌های نوين الکترونيکی است. به گونه‌ای که مهندسان الکترونيک می‌توانند تجهيزات الکترونيکی موردنياز صنعت و ساير شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و يا سيستم‌های الکترونيکی موجود را تجزيه و تحليل کنند. اين سيستم‌ها شامل افزاره‌های ميکروالکترونيک و مدارهای الکترونيکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از ديجتيال، آنالوگ و يا مختلط می‌باشند .

کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش‌فنی و قوه ابتکار است که مسيرهای شغلی فراوان را فرا روی فارغ‌التحصيلان دکتری مهندسی الکترونيک قرار می‌دهد.
مهندسی پزشکی يک نظام جديد و گسترش يافته در مهندسی است که با همکاری مهندسين، فيزيولوژيست‌ها، پزشکان و دانشمندان، يک شناخت همه جانبه را در مسائل پزشکی فراهم می‌کند. هدف از مهندسی پزشکی توسعه و گسترش تجهيزات و روشهای تشخيصی و درمانی است. اين هدف با بکارگيری تکنولوژی و علوم در حل مسائل پزشکی و زيست‌شناسی تحقق می‌يابد.
در سالهای اخير، پيشرفت در زمينه‌های ميکروالکترونيک، کامپيوتر، نظريه سيستم‌های غيرخطی، روشهای رياضی مدلسازی و روشهای پردازش سيگنال و تصوير، افق جديدی را در حل مسايل پزشکی و بيولوژی ايجاد کرده است. نوسان سازهای قلبی و تنفسی، روشهای غيرتهاجمی تشخيص، تصويرنگاری پزشکی، مهندسی نرونی، پروتزهای نرونی شنوايی قابل کاشت، سيستمهای تحريک الکتريکی عصبی – عضلانی برای ايجاد حرکت در اندام فلج از جمله محصولات مهندسی پزشکی است. گروه بيوالکتريک دانشکده برق، فعاليتهای آموزشی و پژوهشی خود را از سال 1374 شروع نموده و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بيوالکتريک را در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده برق ارائه می‌کند.
دکتری گروه قدرت
موضوع اصلی اين مجموعه توليد، انتقال، توزيع و تبديل انرژی الکتريکی است. مهندسی سيستم‌های قدرت و ماشينهای الکتريکی دو شاخه کلاسيک اين گروه هستند. که در آنها مسائلی نظير بررسی، طراحی، بهره‌برداری، کنترل و حفاظت سيستم‌های قدرت و اجزاء آنها موردمطالعه قرار گرفته و اصول کار و طراحی انواع ماشينهای الکتريکی آموزش داده می‌شود. با توجه به نقش روز افزون کامپيوتر در شاخه‌های مهندسی امروزه اکثر تجزيه و تحليل و طراحی سيستمها و دستگاه‌های قدرت بوسيله کامپيوتر انجام می‌گيرد. بعلاوه در شاخه نوينی از مهندسی قدرت تحت عنوان « الکترونيک قدرت » سيستمهای که از ترکيب مبدلهای استاتيکی انرژی الکتريکی، ماشينهای الکتريکی و مدارهای الکتريکی حاصل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گيرند. آزمايشگاهها و کارگاههای تخصصی گروه قدرت شامل: ماشينهای الکتريکی 1 و 2، فشارقوی، مدار و اندازه‌گيری 1 و 2، رله و حفاظت، مبانی مهندسی برق 1 و 2 و کارگاه برق می‌باشد.
 گروه کنترل
هدف از اين مجموعه آشنايی دانشجويان برق با چگونگی تجزيه و تحليل و مدلسازی سيستمهای پويا و معرفی اصول طراحی و نحوه استفاده از سيستم‌های کنترل خودکار برای بهبود رفتار اين سيستم‌ها می‌باشد. بعلاوه با توجه به قابليتهای نوينی که در طی دهه‌های اخير در پردازش اطلاعات توسط کامپيوتر بوجود آمده است. کاربرد آن در شبيه‌سازی رفتار سيستم‌های پويا، قسمتی از برنامه آموزشی مجموعه کنترل را تشکيل می‌دهد.
دکتری گروه مخابرات
هدف از ارائه اين مجموعه تربيت کارشناسان متخصص در زمينه‌های شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی و نگهداری و بهره‌برداری و تجزيه و تحليل و طراحی سيستم‌های مخابراتی شامل سيستمهای مخابرات تلفن ثابت، تلفن سيار سلولی، ماهواره و ... می‌باشد. در اين گرايش دانشجويان مسائل و فنون انتقال اطلاعات را مورد مطالعه قرار می‌دهند و علاوه بر آن در باره قطعات، مدارها و با توجه به نقش روزافزون ارتباطات و انتقال اطلاعات در زندگی بشری و نيز تنوع صنايع مخابراتی در داخل کشور، تربيت کارشناسانی متخصص در زمينه‌های شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره‌برداری و تجزيه و تحليل و طراحی سيستمهای مخابراتی از اهميت فوق العاده‌ای برخوردار است.

 

ضرایب

عناوین درسی

4

1) ریاضیات مهندسی

4

2) مدارهای الکتریکی 1و2

4

3) تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی

4

4) ماشین­های الکتریکی 2

1

5) استعداد تحصیلی

1

6) زبان انگلیسی

  
 

 

 زبان انگلیسی

ریاضیات مهندسی

منابع

ریاضی مهندسی برای دانشجویان رشته­های علوم پایه و مهندسی (آنالیز فوریه، معادلات با مشتقات جزیی و توابع مختلط)، بیژن طائری، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضیات مهندسی پیشرفته، تالیف اروین کریزیگ، ترجمه علی اکبر عالم­زاده، انتشارات ارگ

ریاضیات مهندسی، حمید رادمنش، انتشارات مکتب ماهان

سرفصل ها

سری فوریه: شرایط وجود سری فوریه، سری فوریه، روش­های محاسبه ضرایب سری فوریه، بسط­های نیم­دامنه سری فوریه، کاربرد سری فوریه در محاسبه سری­ها، انتگرال­گیری و مشتق­گیری از سری فوریه، سرعت همگرایی ضرایب سری فوریه، سری فوریه مختلط، سری فوریه دوگانه

انتگرال فوریه: معرفی انتگرال فوریه، انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسی، انتگرال فوریه مختلط، شرایط دیریکله، رابطه پارسوال، کاربرد انتگرال فوریه در محاسبه انتگرال های معین

تبدیل فوریه: تبدیل فوریه و خواص آن، تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی، تبدیل فوریه تعمیم یافته، استفاده از تبدیل لاپلاس در حل مسائل انتگرال و تبدیل فوریه

اعداد و توابع مختلط: اعداد مختلط- اعمال ریاضی در اعداد مختلط (ضرب و تقسیم اعداد مختلط به فرم قطبی، توان یک عدد مختلط و ریشه ام یک عدد مختلط، لگاریتم اعداد مختلط، فرم قطبی اعداد مختلط، فرم نمایی اعداد مختلط)

نگاشت: توابع مختلط و نگاشت- نگاشت های مهم و روش بدست آوردن آنها

نگاشت های متوالی و ترکیبی- نگاشت همدیس

توابع تحلیلی: حد و پیوستگی و مشتق توابع مختلط، شرایط (قضایای) کوشی ریمان، معادلات کوشی ریمان در مختصات قطبی، توابع تحلیلی در ناحیه باز و بسته، تابع همساز در صفحه مختلط، مزدوج همساز، اصل ماکزیمم، قضیه تخمین کشی

سری­ها، بسط تیلور ولوران و محاسبه مانده: سری و دنباله های مختلط، همگرایی مطلق و مشروط، نقاط تحلیلی و غیرتحلیلی (تکین تنها، تکین غیرتنها، قطب ویژه اساسی، حذف شدنی، انباشته، انشعابی)

بسط مک لورن توابع ترکیبی، بسط لوران(قضیه)، محاسبه ناحیه همگرایی و شعاع همگرایی، شعاع همگرایی، بررسی نقاط تحلیلی و تکین در بینهایت، قضیه مانده ها، محاسبه مانده، انتگرال گیری از توابع مختلط، محاسبه انتگرال روی مسیر بسته C، قضیه گرین، قضیه میانگین گاوس، محاسبه انتگرال های دسته اول، دوم و سوم، محاسبه برخی انتگرال های حقیقی به کمک قضیه مانده ها

اصل آوند، محاسبه انتگرال توابعی که نقطه شاخه دارند

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: تشخیص نوع معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی، روش های حل معادلات با مشتقات جزئی با دیفرانسیل کانونیک، تغییر متغیرهای لازم برای به دست آورن فرم معادلات دیفرانسیل خطی، تعریف اشتروم، لیوویل، معادله موج و حرارت 1 بعدی و 2 بعدی، مشتق های جزئی به روش تفکیک متغیرها، اصل دوهامل، حل معادله لاپلاس با استفاده از مشتقات جزئی با حل معادلات مرزی، حل معادله لاپلاس در مختصات قطبی و کروی- استفاده از تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه (سینوسی و کسینوسی) در حل معادلات با مشتقات جزئی- استفاده از سری فوریه (سینوسی و کسینوسی) در حل معادلات با مشتقات جزئی، حل معادله لاپلاس با استفاده از نگاشت

 

مدارهای الکتریکی 1و2

منابع

تحلیل مهندسی مدار، تالیف ویلیام هیت، جک کمرلی و استیون دوربن، ترجمه قدرت­الله سپیدنام، انتشارات علوم رایانه

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تالیف ارنست کوه و چارلز دسور، ترجمه پرویز جبه­دار، انتشارات دانشگاه تهران

سرفصل ها

مدارهای مقاومتی و روش های تحلیل آنها (تقسیم جریان، تقسیم ولتاژ، مقاومت معادل، تبدیل منبع، اتصالات دو شبکه، پل وتستون)، تحلیل گره، مش، قضیه جمع آثار، تحلیل ترکیبی، مدار معادل های تونن- نورتن، مدارهای مرتبه اول (محاسبه ثابت زمانی در انواع مدارهای RC و RL)، مدارهای مرتبه دوم (انواع مدارهای مرتبه دوم RLC برحسب پاسخ گذرا، فرکانس نوسان و.... )

گراف­های شبکه و روش­های منظم تجزیه و تحلیل مدار (درخت، کات ست و حلقه و ماتریس­های توصیف کننده آنها)، معادلات حالت، تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن (کانولوشن و حل مدار...)

مشخصه­های ذاتی و فرکانس­های طبیعی مدار و توابع شبکه (صفرها و قطب­های شبکه و تحلیل مدار)، قضایای شبکه­ها، دوقطبی­ها (اتصالات دوقطبی­ها، ماتریس هایبرید، ماتریس انتقال و ....)، مدارات غیرخطی (آپ امپ و ...)، خواص عمومی شبکه­های دوگان، قضیه تلگان، قضیه هم پاسخی

 

تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی

منابع

سرفصل ها

1- مفاهیم اولیه در تحلیل سیستم‌های قدرت: توان مختلط در سیستم‌های تکفاز و سه فاز، مدلسازی اجزای سیستم‌های قدرت ، پریونیت کردن2- پارامترهای خط انتقال : محاسبات R و L و C در شرایط مختلف3- بررسی حالت باندل و در نظر گرفتن زمین در محاسبات

کتاب بررسی سیستم­های قدرت ماهان (فصول 1و2)

مدلسازی و عملکرد خطوط انتقال: مدلسازی خطوط کوتاه، خطوط متوسط، خطوط بلند، تحلیل امواج ولتاژ و جریان و معادلات موج، توان مختلط در خطوط انتقال و روابط عبور توان اکتیو و راکتیو در خطوط انتقال بلند، بارگذاری خط، آنالیز امواج گذرا، اصلاح ضریب توان و جبران سازی سری و موازی در خط انتقال

 

 

ماشین­های الکتریکی 2

منابع

کنکور ماشین‌های الکتریکی، فرشاد احسانی

ماشین های الکتریکی، نوشته بیم بهارا

ماشین الکتریکی پی سی سن

مبانی ماشین های الکتریکی، نوشته چاپمن

سرفصل ها

مدار‌های مغناطیسی، تبدیل انرژی

ماشین‌های جریان مستقیم

ترانسفورماتورها

ماشین‌های القایی (آسنکرون)

 

تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی

منابع

Elements of power system analysis, W. D. Stevenson

Power system analysis, O. L. Elgerd

Electrical energy systems, M. E. El-Hawary

Modern power system analysis, T. Gonen

Power system operation and electricity markets, F. Denny and D. E. Dismukes

The power paradigm for the new millennium, A. M. Borbely and J. F. Kreider

تحلیل سیستم­های قدرت مدرن، تالیف یونگ‌ هوآ سونگ، مالکوم ایروینگ و شیفان وانگ، ترجمه نعمت طالبی، نشر قائم

سرفصل ها

1- مدلسازی سیستم قدرت، محاسبات ماتریس امپدانس و ادمیتانس شبکه،2-پخش بار (گوس سایدل، نیوتون رافسون، مجزا، مجزای سریع،DC) 3- معرفی ترانس تپ­دار و نحوه محاسبه ماتریس امپدانس آن

1- بهره برداری از سیستم‌های قدرت (مباحث پخش بار اقتصادی) 2- محاسبات شبکه توزیع (نقطه ژرف، افت ولتاژ، رگولاسیون، مقطع هادی) 3- محاسبه افت ولتاژ در شبکه توزیع 4- معرفی انواع شبکه توزیع

 

 

گرایش های رشته مهندسی برق الکترونیک 2301


مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

(رياضيات مهندسي ، مدارهاي الكتريكي 1و 2 ، الكترونيك 1و 2)

،2- استعداد تحصيلي و

3- زبان انگليسي. 

جدول گرایشات

گرایش

رشته

الکترونیک

مهندسی برق

جنگ الکترونیک

 

 

دانشگاه های پذیرنده

درحال به روز رسانی

 


 

رتبه های برتر


درحال به روز رسانی

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • ژیگال

  [ 1396/03/23 2:53:34 ]

  سلام من ارشد و در دانشگاه غیر انتفاعی خوندم زبان و‌مقاله و این چیزا رو هم ندارم میخواستم بدونم امکانش هست خودمو قوی کنم دکتری سراسری قبول بشم


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • مصومه

  [ 1396/03/06 13:1:48 ]

  با سلام کلاس حضوری در اراک دارین اگر نه کلاس ان لاین به چه صورت است همان اساتید هستند امکان پرسش پاسخ وجود دارد و هزینه ان چقدر است


  با سلام و روزبخیر
  کلاس های حضوری ماهان فقط در تهران برگزار میشوند ولی برای داوطلبان شهرستان به صورت آنلاین کلاس برگزار میکنیم
  نفرمویدن چه رشته ای چه مقطعی
  برای اطلاعات دقیق و استفاده از طرح تخفیفمون به خانم زاده رحیم درتلگراام به شماره 09109019035 پیام بدین تا بیشتر راهنمایی تون کننسوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •