کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری > مصاحبه با رتبه های برتر دکتری