مولف:دکتر  تامینا اصغری


قیمت : 249,000 224,100 تومان                               تعداد :

فصل اول:عرضه، تقاضا، و تعادل

فصل دوم ـ کشش

فصل سوم ـ نظریه¬ی رفتار مصرف کننده

فصل چهارم ـ نظریه¬ی رفتار تولید کننده

فصل پنجم ـ هزینه

فصل ششم ـ بازار رقابت کامل

فصل هفتم ـ بازار انحصار کامل فروش

فصل هشتم ـ بازار رقابت انحصاری

فصل نهم ـ بازار انحصار چندجانبه

whatsapp logo instagram logo