مولف:دکتر علی اصغررحیمی

پس از چند سال برگزاری آزمون دکتری و سوالات متفاوتی که دربخش زبان عمومی دکتری بویژه در سالهای اول ارائه شد،خوشبختانه در آزمون هایدو سال اخیر یعنی 93 و 94 سطح سوالات به استانداردی رسید که بسیار نزدیکبه تافل BPT است.نویسندگان این سطور با توجه به این نکته در صدد تدوینمنبعی بر آمدند که بر اساس جامع ترین مرجع بین المللی این آزمون باشد،یعنیکتاب PBT که توسط انتشارات ماهان به چاپ رسیده و تا زمان نگارش این سطور سهبار تجدید چاپ شده است.باید اذعان کرد که پس از خواندن مطالب این کتاب،یکیاز ملزومات آماده سازی برای آزمون دکتری حل سوالات استانداردی است که ازنظر سطح نزدیک به این آزمون باشند.متاسفانه دسترسی دانشجویان به سوالاتاستاندارد محدود است.مجموعه حاضر در برگیرنده تستهای متععدی است که تمامیآن ها از بین سوالات آزمون های استاندارد تافل بین المللی گزینش شده اند وسطح آنها دقیقا مطابق با سطح آزمون دکتری است.پاسخهای تشریحی این سوالاتراهگشای داوطلبان خواهد بود به درک عمیق تر نکات موجود در تستها توصیه میشود این مجموعه به عنوان مکمل کتاب ((زبان عمومی دکتری))نوشته علی اصغررحیمی انتشارات ماهان استفاده شود.


قیمت : 129,000 129,000 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست های آزمون 94

بخش اول:ساختار و عبارت های نوشتاری

بخش دوم:خواندن و درک مطلب

آزمون 94 و پاسخ آزمون 94

تست تالیفی و پاسخ تست تالیفی

whatsapp logo instagram logo