مولف:دکتر علی مدنی 

آیا کتاب آموزش گام به گام استعداد تحصیلی دکتری ماهان را مطالعه کرده اید؟؟؟؟؟
اگرنه.........مطالعه این کتاب رو شروع نکنید .......مقدمه مطالعه اینکتاب،کتاب اموزش گام به گام استعداد تحصیلی دکتری ماهان می باشد....
استعداد وآمادگی تحصیلی یک آزمون استاندارد برای سنجش استعداد فرد جهت تحصیل وفعالیت در رشته مدیریت می باشد.این آزمون دارای بخشهای مختلفی است که هر یکابعادی از شخصیت فرد را می سنجد.در این آزمون هوش،سرعت عمل،تسلط داوطلب برمبانی ریاضیات و نیز قدرت درک و تحلیل متون پیچیده و طولانی مورد ارزیابیقرار می گیرد.استعداد و آمادگی تحصیلی در اکثر کشورها در حد آزمونهائیمانند TOEFL و یا IELTS شناخته شده است.شرکت در آن برای متاقضیان ادامهتحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری یک ضرورت است.درس استعداد تحصیلیدکتری درسی جدید و بسیار کلیدی برای موفقیت در آزمون دکتری می باشد وسوالات این آزمون هر سال در بخش های متنوع به جهت سنجش میزان آمادگی ذهنیداوطلبین قرار داده می شود.برای پاسخ گویی به سوالات کمیتی اصلی این آزمونشما نیاز به دانستن اصول اولیه و مقدماتی ریاضی و هندسه دارید و بس.سایربخش های این آزمون شامل بخش درک مطلب،بخش استدلال منطقی و بخش تحلیلی میباشد.برای درک مطلب که عموما متن های بسیار بزرگ در حد یک صفحه A4 است کهبیشتر از همه نیاز به تمرکز و سرعت عمل دارید.جواب سوالات معمولا به وضوحدر متن آمده است هر چند گاهی سوالات غیر مستقیم و ادراکی نیز پرسیده میشود.تمرین و تکرار و افزایش تمرکز و سرعت عمل برای بخش درگ مطلب ضروریاست.همچنین نکاتی وجود دارد که به راه های تست زنی درک مطلب می پردازد کهمی تواند برای این بخش مناسب باشد.برای بخش استدلال منطقی شما باید اصول بهکار گرفته شده در طراحی تست های استدلال منطقی را بدانید و برای بخشتحلیلی و هوش نیز نیاز به تمرین زیاد می خواهد و البته نیاز به افزایش سرعتعمل دارید.
مهم ترین عامل در پاسخ گویی به سوالات استعداد تحصیلی سرعت عمل و تمرکز ذهن است که تنها با تمرین و تکرار زیاد بدست می آید.برایموفقیت در درس استعداد تحصیلی در کنار کتاب تست برای شما کتاب درسی رافراهم نموده ایم،فصل به فصل کتاب درس به صورت گام به گام تالیف شده تا شمابتوانید برای رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار این کتاب به مطالعه بپردازید.استعدادتحصیلی در سالیان اخیر تغییرات زیادی داشته است ولی با توجه به سوالات سالهای 93 و 94 که در کتاب نیز می توانید مشاهده نمایید بر اساس رشته ای کهمی خواهید شرکت نمایید سختی سوالات متفاوت است.به خوبی به مطالعه کتاببپردازید و مرحله به مرحله در کنار کتاب آموزش گام به گام تستهای این کتابرا مطالعه بفرمایید.


قیمت : 170,000 170,000 تومان                               تعداد :

علوم انسانی

علوم انسانی سال 1390

پاسخنامه علوم انسانی سال 1390

علوم انسانی سال 1391

پاسخنامه علوم انسانی سال1391

علوم انسانی سال 1392

پاسخنامه علوم انسانی سال 1392

علوم انسانی سال 1393

پاسخنامه علوم انسانی سال 1393

علوم انسانی سال 1394

پاسخنامه علوم انسانی سال 1394

علوم پایه

علوم انسانی سال 1390

پاسخنامه علوم انسانی سال1390

علوم انسانی سال 1391

پاسخنامه علوم انسانی سال 1391

علوم انسانی سال1392

پاسخنامه علوم انسانی سال 1392

علوم انسانی سال 1393

پاسخنامه علوم انسانی سال1393

علوم انسانی سال 1394

پاسخنامه علوم انسانی سال 1394

.

.

 

علوم انسانی سال 1398

پاسخنامه علوم انسانی سال 1398

whatsapp logo instagram logo