مولف:دکتر علی اصغررحیمی

پساز چند سال برگزاریآزمون دکتری و سوالات متفاوتی که در بخش زبان عمومیدکتری بویژه در سالهایاول ارائه شد،خوشبختانه در آزمون های دو سال اخیریعنی 93 و 94 سطح سوالاتبه استانداردی رسید که بسیار نزدیک به تافل BPTاست.نویسندگان این سطور باتوجه به این نکته در صدد تدوین منبعی بر آمدند کهبر اساس جامع ترین مرجعبین المللی این آزمون باشد،یعنی کتاب PBT که توسطانتشارات ماهان به چاپرسیده و تا زمان نگارش این سطور سه بار تجدید چاپ شدهاست.باید اذعان کردکه پس از خواندن مطالب این کتاب،یکی از ملزومات آمادهسازی برای آزموندکتری حل سوالات استانداردی است که از نظر سطح نزدیک به اینآزمونباشند.متاسفانه دسترسی دانشجویان به سوالات استاندارد محدوداست.مجموعهحاضر در برگیرنده تستهای متععدی است که تمامی آن ها از بینسوالات آزمونهای استاندارد تافل بین المللی گزینش شده اند و سطح آنها دقیقامطابق باسطح آزمون دکتری است.پاسخهای تشریحی این سوالات راهگشای داوطلبانخواهد بودبه درک عمیق تر نکات موجود در تستها توصیه می شود این مجموعه بهعنوانمکمل کتاب ((زبان عمومی دکتری))نوشته علی اصغر رحیمی انتشاراتماهاناستفاده شود.


قیمت : 79,000 75,050 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست های آزمون 94

بخش اول:ساختار و عبارت های نوشتاری

بخش دوم:خواندن و درک مطلب

آزمون 94 و پاسخ آزمون 94

تست تالیفی و پاسخ تست تالیفی