مولفان : دکتر سهیل نوردرخشان و خانم طوبی حقیقت

حسابداري مديريت، شامل طراحي و استفاده از حسابداري، در داخل سازمان است. در واقع حسابداري مديريت را مي توان فرآيند شناسايي، اندازهگيري، گردآوري، سنجش، تحليل، تفسير و ارائه آن گروه از اطلاعات مالي وغير مالي تعريف كرد كه توسط مديريت به منظور برنامه ريزي، كنترل، ارزيابي عمليات و استفاده بهينه از منابع درداخل يك سازمان، يعني حصول اطمينان از بهرهبرداري مناسب از منابع و در جهت پاسخگويي مناسب در قبال اين بهره برداري، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين كتاب مشتمل پانزده بر فصل است. در فصل اول كلياتي پيرامون معرفي حسابداري مديريت ارائه مي شود. سپس در فصل دوم با موضوع طيقه بندي و براورد هزينه ها در جهت اهداف
مديريت هزينه مي پردازيم و در فصل سوم با يكي از كاربردهاي آن يعني تجزيه و تحليل هزينه، حجم و سودآوري
آشنا خواهيم شد.
 از فصل چهارم تا هفتم با انواع سيست مهاي بهايابي از سيست مهاي سنتي گرفته تا سيست مهاي مدرن آشنا مي شويم. فصل هشتم به مديريت مهمترين دارايي جاري شركتهاي توليدي يعني موجودي كالا اختصاص دارد.
فصل بعد با مبحث بودجه در سازمانها آغاز و با يكي از مهمترين بخشهاي بودجه جامع (بودجه بندي سرمايهاي) پايان مي يابد. فصل دهم ما را با برخي از مهمترين مسائل تصميم گيري در سازمانها و نحوه تحليل تفاضلي در آنها آشنا مي سازد. فصل يازدهم به منحني يادگيري در سازمانها و فصل دوازدهم به مبحث تمركززدايي و ارزيابي
عملكرد و فصل بعد به مبحث قيمتگذاري انتقالات داخلي در اين سازمانها اختصاص دارد. تئوري تنگناها درسازمان در فصل چهارده مطرح مي گردد. در نهايت كتاب با اشاره به تفاوتهاي ديدگاه حسابداري و اقتصاد درشركتهاي توليدي به پايان مي رسد


قیمت : 124,000 111,600 تومان                               تعداد :