spinner logo

بانک تست زبان عمومی


بانک تست زبان عمومی

قیمت : 299,000 284,050 تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر علیی اصغررحیمی


پساز چند سال برگزاری آزمون دکتری و سوالات متفاوتی که دربخش زبان عمومیدکتری بویژه در سالهای اول ارائه شد،خوشبختانه در آزمون هایدو سال اخیریعنی 93 و 94 سطح سوالات به استانداردی رسید که بسیار نزدیکبه تافل BPTاست.نویسندگان این سطور با توجه به این نکته در صدد تدوینمنبعی بر آمدند کهبر اساس جامع ترین مرجع بین المللی این آزمون باشد،یعنیکتاب PBT که توسطانتشارات ماهان به چاپ رسیده و تا زمان نگارش این سطور سهبار تجدید چاپ شدهاست.باید اذعان کرد که پس از خواندن مطالب این کتاب،یکیاز ملزومات آمادهسازی برای آزمون دکتری حل سوالات استانداردی است که ازنظر سطح نزدیک به اینآزمون باشند.متاسفانه دسترسی دانشجویان به سوالاتاستاندارد محدوداست.مجموعه حاضر در برگیرنده تستهای متععدی است که تمامیآن ها از بینسوالات آزمون های استاندارد تافل بین المللی گزینش شده اند وسطح آنها دقیقامطابق با سطح آزمون دکتری است.پاسخهای تشریحی این سوالاتراهگشای داوطلبانخواهد بود به درک عمیق تر نکات موجود در تستها توصیه میشود این مجموعه بهعنوان مکمل کتاب ((زبان عمومی دکتری))نوشته علی اصغررحیمی انتشارات ماهاناستفاده شود.

تعداد

شرح درس و تست های آزمون 94

بخش اول:ساختار و عبارت های نوشتاری

بخش دوم:خواندن و درک مطلب

آزمون 94 و پاسخ آزمون 94

تست تالیفی و پاسخ تست تالیفی


whatsapp logo instagram logo