مولفان:دكتر وحيد ناصحي فر  مريم كاوياني نيك

 

مقدمه مولف:


آمار،روش علمي جمع آوري و تحليل داده ها بوده و در مباحث تشخيصي، آسيب شناسي و روش تحقيق كاربرد دارد. با توجه به ماهيت رشته مديريت كه مبتني بر تشخيص و آسيب شناسي بوده و با توجه به ماهيت دوره هاي تحصيلات تكميلي رشته مديريت كه مبتني بر تحقيق مي باشد، رشته آمار در شاخه مديريت، كاربرد ويژه اي دارد. در اين كتاب سعي بر آن شده است كه موضوعات مختلف مربوط به آزمون دكتري رشته مديريت در سطح آزمون سراسري و آزاد پوشش داده شود. بدين منظور ضمن ارائه طبقه بندي شده موضوعات درسي و نكات مرتبط با كنكور، مثالهاي مختلفي آورده شده كه اكثر اين مثالها مربوط به آزمونهاي مرتبط بوده است و نيز سبك كتاب بر آن است كه كليه مثالها پاسخ داده شده و مرور مفيدي بر آزمون دكتري انجام شود. ياد آوري مي شود كه مروري بر تستهاي آزمون هاي مرتبط در دانشگاه آزاد در قسمت ضمائم آورده شده است.بديهي است كه هيچ اثر علمي خالي از اشكال نبوده و اين موضوع در مورد اين كتاب نيز مصداق دارد.قیمت : 63,000 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست

سوالات آزمون 

فصل اول:مفاهیم و توزیع های فراوانی

فصل دوم:شاخص های مرکزی

فصل سوم:شاخص های پراکندگی،چولگی و کشیدگی

فصل چهارم:توزیع نمونه گیری

فصل پنجم:رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی

فصل ششم:برآورد نقطه ای

فصل هفتم:برآورد فاصله ای

فصل هشتم:آزمون فرضیه ای

فصل نهم:آنالیز ترکیبی

فصل دهم:حساب احتمالات

فصل یازدهم:متغیرهای تصادفی

فصل دوازدهم:توابع احتمال

ضمیمه یک:تستهای تکمیلی