با توجه به تعطیلات نوروز 99 ، ارسال از 24 اسفندماه 98 تا 16 فروردین 99 انجام نخواهد شد ، لطفا با توجه به زمان عدم ارسال در خرید خود دقت فرمایید.

مولفان:دکتر اسماعیل شاه طهماسبی-دکتر منیره ابویی مهریزی

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي آﻣﺎدﮔﻲ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﻣﺎﻟﻲ در آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻧﺪك ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﻞ ﻫﺪف ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺘﺎب ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: در ﺑﺨﺶ اول (ﻓﺼﻞﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم)، ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻲﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ دوم(ﻓﺼﻞﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ. در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم(ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ) ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻳﻢ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ را آورده اﻳﻢ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻳﻢ. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد


قیمت : 51,000 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست

فصل اول:مقدمات و سوالات چند گزینه ای به همراه پاسخ های تشریحی

فصل دوم:عوامل تعیین کننده نرخ بهره

فصل سوم:ارزشیابی اوراق بهادر

فصل چهارم:بازارهای پول

فصل پنجم:بازار اوراق قرضه

فصل ششم:بازارهای وام های رهنی

فصل هفتم:بازار سهام

فصل هشتم:بازار اوراق مشتقه

فصل نهم:نهادهای سپرده پذیر

فصل دهم:نهادهای بازار اوراق بهادر

فصل یازدهم:نهادهای سرمایه گذاری

فصل دوازدهم:نهادهای قراردادی پس انداز