مولف:دکتر داوود زارعیان


قیمت : 69,000 تومان                               تعداد :
شرح درس
فصل اول:نظریه های ارتباط جمعی
بخش اول:کلیات
بخش دوم:آشنایی با اندیشمندان ارتباطات
بخش سوم:نظریه های جامعه اطلاعاتی
بخش چهارم:فناوری چیست
بخش پنجم:روابط عمومی
بخش ششم:حقوق ارتباطات
بخش هفتم:حوزه های مجاور در وسایل ارتباطی