مولف:دکتر ناصر عسگری

شایدمهم ترین عامل تعیین کننده میزان پیشرفت و توسعه هر سازمان یا جامعه ای شیوه مدیریت آن باشد. مدیریت به عنوان «علم و هنر کار کردن با و به وسیله دیگران» بایداز ظرفیت ها و منابع موجود بیشترین بهره ممکن را ببرد و زمینه ای فراهم سازد که باایجاد ترکیبی موزون از عناصر مختلف سازمانی امکان موفقیت، بهره وری و تعالی مستمرسازمان را فراهم سازد. آشنایی با اصول و نظریه های این رشته تا حدود زیادی به مدیران سازمان ها کمک می کند که به این مهم دست یابند. از این رو بخش قابل توجهی از واحدهای آموزشی رشته مدیریت در دانشگاه و همچنین دوره های مهارت آموزی مدیران به تشریح مبانی نظری این رشته و وظایف مدیریت در سازمان می پردازند.

ازاین رو در آزمون دکتری مدیریت نیز درس تئوری سازمان به عنوان یکی از منابع اصلیدروس تخصصی معرفی شده و این درس نقش بسیار تعیین کننده ای در موفقیت در این آزمون رادارد. با وجود این، گستردگی منابع این سرفصل از یک سو و محدودیت زمانی اغلب داوطلبان آزمون دکتری از سوی دیگر، نیاز به منبعی جامع برای پاسخ به سوالات این درس را ضروری ساخته است.

تدوین کتاب حاضر تلاشی برای برآورده ساختن موثر این نیاز و نتیجه چندین سال تجربه نویسنده در تدریس این درس در دانشگاه و دوره های آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. این کتاب مفهوم مدیریت را به عنوان «به کارگیری موثر و کارامد منابع انسانی و مادی سازمان با انجام وظایفی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع وامکانات، هدایت و کنترل جهت تحقق اهداف مشخص» در نظر گرفته و بر این اساس در قالب هفت بخش (13 فصل و 5 ضمینه) تدوین شده است :

·بخش اول باعنوان کلیات شامل دو فصل است : 1) مفاهیم پایه سازمان و مدیریت 2) طبقه بندیتاریخی تئوری های سازمان و مدیریت

·نوآوری وکارافرینی

·بخش سوم باعنوان برنامه ریزی شامل دو فصل است : 5) برنامه ریزی 6) مدیریت راهبردی

·بخش چهارم کتاب با عنوان سازماندهی شامل سه فصل است : 7) اصول و فرآیند سازماندهی 8) ابعادساختاری و محتوایی سازمان 9) انواع ساختارهای سازمانی

·بخش پنجم کتاب با عنوان هدایت شامل سه فصل است : 10) رهبری 11) انگیزش 12) ارتباطات

·بخش ششم باعنوان کنترل نیز شامل یک فصل با همین عنوان است.

·در بخش هفتم کتاب نیز 9 موضوع از تئوری های سازمان و مدیریت در قالب 9 ضمیمه ارائه شده است :1) تکامل تئوری های سازمان 2) الگوهای ارزیابی اثربخشی سازمان 3) مدیریت محیط سازمانی 4) مدیریت بحران 5) استعاره های سازمان 6) پست مدرنیسم 7) مدیریت دانش 8)مدیریت دانش 8) سرمایه اجتماعی 9) سرمایه فکری

·در پایان کتاب نیز مجموعه آزمون های دکتر ی سال های گذشته این درس ارایه شده است.

آنچه این کتاب را نسبت به کتاب های بسیاری که در این زمینه وجود دارد، متمایز می سازدشیوه نگارش آن است. این کتاب تلاش دارد اصول و تئوری های عمومی مدیریت را در قالب الگوهای یادگیری موثر و مدل چارچوب ذهنی ارایه کند تا امکان یادگیری سریع تر وموثرتر مطالب را فراهم سازد. بدین منظور مفاهیم عمومی مدیریت را به شکل طبقه بندیهای مفهومی، نمایش نموداری، جداول راهنما، خلاصه ها، نکات و تعاریف ساده و جامع ارایه می کند. به طوری که خواننده می تواند همه مفاهیم اصلی و جزئیات مرتبط با آنها را در قالب دسته بندی های اصولی و مرتبط مطالعه نماید. دسته بندی، شماره بندی واستفاده از اشکال و نمودارهای مرتبط از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب است.افزون بر این در همه فصول کتاب، معادل انگلیسی واژگان و اصطلاحات کلیدی در مقابل معادل فارسی آن ها آورده شده است، که هم به درک بهتر مفاهیم کمک می کند و هم موجب تقویت زبان تخصصی دانشجویان مدیریت خواهد شد. آزمون های چهارگزینه ای طبقه بندی شده نیز یکی از ویژگی های خاص این کتاب است. در پایان هر فصل سوال های آزمون های سال های گذشته آزمون های سراسری به شکل فصل به فصل طبقه بندی و ارائه شده است. این آزمون ها جهت مرور مطالب و کسب آمادگی لازم جهت آزمون های سراسری دانشگاه ها مفید خواهدبود. افزون بر اینکه در بسیاری از موارد در آزمون این درس، سوال ها تکراری از سالهای گذشته دیده می شود.قیمت : 119,000 113,050 تومان                               تعداد :