مولف:دکتر اکرم امیری


قیمت : 108,000 108,000 تومان                               تعداد :

فصل اول: یادگیری چیست؟

فصل دوم: روش های مطالعه یادگیری

فصل سوم: نخستین اندیشه های مربوط به یادگیری

فصل چهارم: نظریه ادوارد لی ثرندایک

فصل پنجم: نظریه بوروس فردریک اسکینر

فصل ششم: نظریه کلارک لئونارد هال

فصل هفتم: نظریه ایوان پتروویچ پاوولوف

فصل هشتم: نظریه ادوین ری گاتری

فصل نهم: نظریه ویلیام کی استیس

فصل دهم: نظریه گشتالت

فصل یازدهم: نظریه ژان پیاژه

فصل دوازدهم: نظریه ادوارد چیس تولمن

فصل سیزدهم: نظریه آلبرت بندورا

فصل چهاردهم: نظریه خبرپردازی

فصل پانزدهم: نظریه دونالداولدینگ هب

فصل شانزدهم: نظریه رابرت سی بولس و روانشناسی تکاملی