مولف:دکتر محمد حسین ضرغامیان


قیمت : 134,000 134,000 تومان                               تعداد :

فصل اول - مفاهیم اساسی آماری

فصل دوم – نمودارها

فصل سوم – پارامترهای مکان مرکزی

فصل چهارم – پارامترهای پراکندگی

فصل پنجم – توزیع نرمال (طبیعی)

فصل ششم – رگرسیون و همبستگی

فصل هفتم – احتمال و توزیع دو جمله ای

فصل هشتم – آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن

فصل نهم – نکات آماری مهم

فصل دهم ـ روش‌های پیشرفته آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی