نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی


نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

قیمت : 466,000
442,700
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف : علیرضا اسدزاده

خط مشی های عمومی تجلی فلسفه سیاسی هر حکومتی است. حکومتها برای تحقق اهداف ملی خود پیوسته چالشهای فرارو را مدیریت میکنند. کلیدیترین تکیهگاه این حکومت خط مشی عمومی است. اساساً حکومتها در سطوح مختلف و در عرصههای متعدد، امور جامعه را از طریق نظام خط مشی گذاری عمومی اداره میکنند. نویسنده به منظور رفع دغدغه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری رشته مدیریت دولتی در خصوص تعدد منابع موجود، اقدام به تألیف کتاب حاضر نموده است. فقدان یک کتاب جامع و منسجم کنکوری در زمینه خط مشی گذاری عمومی انگیزهای برای نویسنده شده تا در تألیف مطالب کتاب حاضر حداکثر تلاش خود را کند. بر این اساس وجود کتابی هدفمند و جامع به نحوی که دانش پژوه خود را همراه با نویسنده فرض کرده و گامبهگام با مباحث جدید آشنا گردد، ضروری به نظر میرسد.
این کتاب شامل دو بخش کلی است. بخش اول کتاب (نظریهها و مبانی خط مشی گذاری عمومی) در 13 فصل نوشته شده است و دربرگیرنده فصول مختلفی از جمله 1) مفاهیم و کلیات خط مشی گذاری عمومی، 2 ) حوزههای مطالعات خط مشی گذاری عمومی، 3) بستر و متن خط مشی، 4) گروههای ذینفوذ در خطم شی گذاری عمومی، 5) چارچوبها و نظریه های فرآیند خط مشی گذاری عمومی، 6 ) مسئله عمومی و مسئلهیابی، 7 ) دستورگذاری عمومی و مدلهای آن، 8 ) مدلهای تصمیمگیری در خطمشیگذاری عمومی، 9 ) شکلگیری، تقلید و مشروعیتبخشی خطمشی، 10 ) اجرای خط مشی عمومی، 11 ) ارزشیابی خطمشی عمومی، 12 ) تغییر، اصلاح و خاتمه خطمشی عمومی و 13 ) مفاهیم جدید در خطم شی گذاری عمومی می باشد. در انتهای هر فصل 25 تست تألیفی یا برای بعضی فصول چند مجموعه 25 سؤالی به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی طراحی شده است که میتواند در مرور مباحث و سنجش یادگیری یاری کند. بخش دوم کتاب ( آزمونهای جامع و کنکوری ) نیز شامل 6 مجموعه آزمون جامع تألیفی شبیه سازی شده کنکور دکتری ( مجموعاً 500 تست تألیفی در کل کتاب ) و سؤالات نظریهها و مبانی خط مشی گذاری عمومی آزمون ورودی دوره - دکتری نیمه متمرکز از سال 1396 تا 1398 به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی آن است.
تدوین این کتاب حاصل بررسی و مطالعه گسترده مجموعه کتابهای موجود در زمینه خطمشیگذاری عمومی است و شکل گیری اولیه آن، حاصل درس آموزی و الگوگیری از کتب تألیف شده توسط استادان ارجمند این رشته همچون دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر محمدسعید تسلیمی، دکتر علیاصغر پورعزت، دکتر حسن داناییفرد، دکتر عباس منوریان، دکتر رحمتالله قلیپور، دکتر سیدمحمد مقیمی، دکتر محمد ابویی اردکان و دکتر فتاح شریفزاده است و بر خود لازم میدانم در کسوت شاگردی از زحمات قابل ستایش این اساتید گرامی تشکر نمایم.

تعداد

 

مطالب کتاب شامل :
بخش اول: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

 

فصل اول: مفاهیم و کلیات خط مشی گذاری عمومی

فصل دوم: حوزههای مطالعات خط مشی گذاری عمومی

فصل سوم: بستر و متن خط مشی (بازیگران و نهادهای مؤثر در خط مشی گذاری عمومی)

فصل چهارم: گروههای ذینفوذ در خط مشی گذاری عمومی

فصل پنجم: چارچوب ها و نظریه های فرایند خط مشی گذاری عمومی

فصل ششم: مسئله عمومی و مسئله یابی

فصل هفتم: دستورگذاری عمومی و مدل های آن

فصل هشتم: مدلهای تصمیم گیری در خط مشی گذاری عمومی

فصل نهم: شکل گیری، تقلید و مشروعیت بخشی خط مشی

فصل دهم: اجرای خط مشی عمومی

فصل یازدهم: ارزشیابی خط مشی عمومی

فصل دوازدهم: تغییر، اصلاح و خاتمه خط مشی عمومی

فصل سیزدهم: مفاهیم و جهت های جدید در خط مشی گذاری عمومی

 

بخش دوم: آزمونهای جامع و کنکوری

آزمون جامع تألیفی اول: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

آزمون جامع تألیفی دوم: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

آزمون جامع تألیفی سوم: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

آزمون جامع تألیفی چهارم: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

آزمون جامع تألیفی پنجم: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

آزمون جامع تألیفی ششم: نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی

سؤالات نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی - آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1396

سؤالات نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی - آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1397

سؤالات نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی - آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1398

 سؤالات نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی - آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1400