مولف:دکتر اسماعیل شاه طهماسبی-منیره سادات جلالی چیمه 


کتابحاضر برای داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد تهیه شده است. در مجموع هدف مولفانتهیه محتویات کاملی از رویکردهای تئوریک و عملیاتی موجود در مباحث مدیریتاستراتژیک بوده که بتواند پاسخگوی نیازهای داوطلبان در این آزمون باشد. با توجه بهتستی شدن امتحان دکتری در دانشگاه آزاد و براساس نوع سوال هایی که تاکنون در اینکنکورها ارائه شده است، تغییرات در دسته بندی و محتویات فصول انجام گردیده وسوالات تستی مرتبط نیز در انتهای هر فصل اضافه شده است. بعد از این سوالات، خلاصهای از هر فصل که شامل نکات کلیدی و اصلی مباحث موجود در آن می باشد نیز به اغلبفصل ها اضافه گردید. برای آمادگی در جلسه مصاحبه به داوطلبان محترم، توجه به خلاصههای فصول و 5 فصل نهایی پیشنهاد می گردد. توجه به پاسخ سوالات تشریحی سال های قبلکه در انتهای کتاب ارائه گردیده است، نیز می تواند برای حضور موفق تر در جلساتمصاحبه مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به دسترسی به سوالات تستی کنکور براییکسال، این سوالات به همراه پاسخنامه آن در انتهای کتاب قرار گرفته است.قیمت : 49,000 تومان                               تعداد :