مولف:دکتر زهره صادق زاده


قیمت : 140,000 126,000 تومان                               تعداد :

بخش اول : نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی

فصل اول – مقدمه

فصل دوم – نظریه روانکاوی (فروید)

فصل سوم – نظریه روان شناسی فردی آدلر

فصل چهارم – درمان‌های شناختی- رفتاری (REBT)

فصل پنجم – نظریه مراجع محوری (راجرز)

فصل ششم – نظریه‌های درونی گشتالت (پرز)

فصل هفتم – نظریه درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای (برن)

فصل هشتم – نظریه واقعیت درمانی

فصل نهم – رفتاردرمانی

فصل دهم – نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل

فصل یازدهم – روان‌درمانی وجودی

فصل دوازدهم – درمان‌های مواجهه‌سازی و غرقه سازی

بخش دوم : فنون راهنمایی و مشاوره

فصل اول – کلیات راهنمایی- مشاوره- روان‌درمانی

فصل دوم – فنون مشاوره

فصل سوم – بازی‌درمانی

فصل چهارم – کاربرد آزمونها در مشاوره

فصل پنجم – مهارت‌های خرد در مشاوره

فصل ششم – مباحث تخصصی در مشاوره

منابع و مأخذ