مولف:دکتر مجید حاج حسینی


قیمت : 229,000 206,100 تومان                               تعداد :

فصل اول ـ آمار در شیمی تجزیه

فصل دوم: تعادلات شیمیایی

فصل سوم: تعادلات اسید و باز در محیط آبی

فصل چهارم: تعادلات اسید و باز در حلال¬های ناآبی

فصل پنجم: استانداردهای شیمیایی

فصل ششم: حلالیت رسوب¬ها

فصل هفتم: خواص رسوب

فصل هشتم: کاربردهای واکنش¬های رسوبی

فصل نهم: کمپلکسها

فصل دهم: خواص روش¬های تجربی برای مطالعات تعادلات کمپلکس

فصل یازدهم: پتانسیل¬های الکترودی

فصل دوازدهم: اندازه¬گیری غلظت با استفاده از روش¬های سینتیکی

whatsapp logo instagram logo