spinner logo

مکانیک آماری پیشرفته


مکانیک آماری پیشرفته

قیمت : 259,000 233,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر فرید تقی نواز

تعداد

کتاب پیش رو در بر دارنده مباحث یکی از مهمترین دروس  مقطع ارشد یعنی مکانیک آماری پیشرفته است. این درسعلاوه بر اهمیت آن برای دانشجویان در تمامی گرایشها, حاوی مطالبی است که در آینده علمیو پژوهشی دانشجویان بسیار مهم است و تسلط بر مباحث این درس نه تنها برای مقطع ارشدبلکه برای مقاطع تحصیلی بالاتر نیز مفید و حیاتی خواهد بود. در این کتاب سعی بر آنشده است تا مفاهیم اصلی مکانیک آماری تدریس شده در مقطع ارشد با مثالها و توضیحات کافیبیان شود تا دانشجویان بتوانند از آن برای یادگیری هر چه بیشتر بهره ببرند. هدف مشخصهاین کتاب تبیین هر چه بیشتر مفاهیم درسی¬ای است که عمدتا دانشجویان با آن به راحتیکنار نمی آیند. این کتاب نیز همانند سایر کتابهای موسسه آموزش عالی آزاد ماهان در راستایکمک به دانشجویان عزیز برای فهم هر چه بیشتر دروس برنامه ریزی و طراحی گردیده است.قطعا هیچ کاری عاری از خطا نیست و مولف با دقت به این نکته از پیشنهادات و انتقاداتسازنده شما دانشجویان و همکاران گرامی استقبال می نماید. در اینجا لازم می‌دانم  از جناب آقای دکتر سید محمد صادق موحد کمال تشکررا داشته باشم که بدون نکات علمی و ادبی ارزنده ایشان بهبود این کتاب امکان‌پذیر نبود.امید که این کتاب بتواند قدمی هر چند کوچک برای پیشبرد علم و دانش در این سرزمین بردارد.    

فصل اول: مقدمات مکانیک آماری

فصل دوم: نظریه آنسامبل

فصل سوم: آنسامبل کانونیک

فصل چهارم: آنسامبل گرند کانونیک

فصل پنجم: مقدمات مکانیک آماریکوانتومی

فصل ششم: تئوری گازهای ساده

فصل هفتم: ذرات بوزونی ایده‌آل

فصل هشتم: ذرات فرمیونی ایده‌آل

مجموعهتست دانشگاه ازاد و سراسری سال های اخیر

whatsapp logo instagram logo