------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: جمعه20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 700,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی