دوره آمادگی آزمون دکتری

 

رشته علوم ارتباطات

  • Û*ترم پاییز1398*شروع دوره: آبان ماه*

نام دروس

نام استاد

ساعات تدریس

روز

زمان

تشکیل کلاس

روش های پژوهش در ارتباطات

دکتر رازقندی

40

پنج شنبه

21-17

نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی

دکتر زارعیان

50

پنج‌شنبه

11-8

روزنامه نگاری

دکتر زارعیان

26

پنج شنبه

13-11

نام دروس

نام استاد

ساعات تدریس

روز

زمان

تشکیل کلاس

استعداد تحصیلی

استاد مروج

56

سه شنبه کدA

21:00-17:00

پنجشنبه کدB(تکمیل ظرفیت)

17:00-13:00

جمعه کدC(تکمیل ظرفیت)

12:00-8:00

جمعه کدD

21:00-17:00

 

TOLIMO

دکتر رحیمی

65

کدA

یک شنبه

21:00-17:00

TOLIMO

دکتر رحیمی

65

کدB

جمعه

17:00-13:00

TOLIMO

دکتر رحیمی

65

کدC

پنجشنبه

21:00-17:00

TOLIMO

دکتر رحیمی

65

کدD

سه شنبه

21:00-17:00

 

1 .    روش های پژوهش در ارتباطات
2 .    نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
3 .    روزنامه نگاری
4 .    استعداد تحصیلی
5 .    زبان عمومی (TOLIMO)


قیمت : 6,350,000 تومان                               تعداد :