----------------------------------------------------------------------
  50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 11 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,300,000 تومان                               تعداد :
دکتری علوم ارتباطات