----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,550,000 1,317,500 تومان                               تعداد :
دکتری علوم ارتباطات