----------------------------------------------------------------------
کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21-17
کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17-13
کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12-8

کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: جمعه21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,400,000 تومان                               تعداد :
دکتری جامع شناسی