----------------------------------------------------------------------
36 ساعت  | نام استاد: دکتر باباخانی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,100,000 تومان                               تعداد :
دکتری جامعه شناسی