-
1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی (علوم انسانی و علوم پایه)
4 .    زبان عمومی ( تولیمو)
5 .    اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
6 .    آمار در مدیریت
7 .    آمار
8 .    مبانی سازمان و مدیریت
9 .    مدیریت تولید و عملیات
10 .    نکات کلیدی و تست دروس تخصصی مدیریت صنعتی
11 .    واژگان زبان عمومی 2020
12 .    مبانی تحقیق در عملیات


قیمت : 863,000 776,700 تومان                               تعداد :