-
1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی (علوم انسانی و علوم پایه)
4 .    زبان عمومی ( تولیمو )
5 .    آمار و روش تحقیق
6 .    نظارت و راهنمایی آموزشی
7 .    اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
8 .    واژگان زبان عمومی 2020
9 .    مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی


قیمت : 790,000 592,500 تومان                               تعداد :